Tên gọi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua các thời kỳ

Giai đoạn Tên gọi Cán bộ lãnh đạo
Từ 31.07.2007 đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng: Hoàng Tuấn Anh
Thứ trưởng:
Huỳnh Vĩnh Ái
Hồ Anh Tuấn,
Đặng Thị Bích Liên,
Lê Khánh Hải,
Vương Duy Biên
Nguyễn Danh Thái (từ 2007-2010)
Từ 30.9.1992 đến 31.7.2007 Bộ Văn hóa-Thông tin
        
 
Từ 2004 – 2007:
Bộ trưởng:
Phạm Quang Nghị
Thứ trưởng:
Trần Chiến Thắng;
Đỗ Quý Doãn,
Lê Tiến Thọ,
Đinh Quang Ngữ
Từ 2001 – 2004:
Bộ trưởng:
Phạm Quang Nghị
Thứ trưởng:
Lưu Trần Tiêu,
Trần Chiến Thắng,
Võ Hồng Quang,
Phan Khắc Hải,
Vi Trọng Toán.
Từ 1996 – 2001:
Bộ trưởng:
Nguyễn Khoa Điềm
Thứ Trưởng:
Lưu Trần Tiêu,
Nguyễn Trung Kiên,
Võ Hồng Quang,
Phan Khắc Hải,
Vi Trọng Toán.
Từ 1993 – 1995:
Bộ trưởng:
Trần Hoàn
Thứ trưởng:
Vũ Khắc Liên,
Lưu Trần Tiêu,
Nguyễn Trung Kiên,
Nguyễn Khoa Điềm
Từ 27.7.1991 đến 29.9.1992 Bộ Văn hóa-Thông tin và Thể thao Bộ trưởng:
Trần Hoàn
Thứ trưởng:
Nông Quốc Chấn,
Vũ Khắc Liên,
Lê Thành Công,
Phan Hiền
Từ 31.3.1990 đến 26.7.1991 Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch
 
Từ 1990:
Bộ trưởng:
Trần Hoàn
Thứ trưởng:
Nông Quốc Chấn,
Vũ Khắc Liên,
Lê Thành Công,
Phan Hiền
Từ 16.2.1987 đến 30.3.1990 Bộ Thông tin
 
Bộ trưởng:
Trần Hoàn
Thứ trưởng:
Lê Thành Công,
Phan Hiền,
Phan Quang
Từ 24.6.1981 đến 15.02.1987 Bộ Văn hóa
 
Từ 1987:
Bộ trưởng:
Trần Văn Phác
Thứ trưởng:
Nông Quốc Chấn,
Lê Thành Công,
Vũ Khắc Liên,
Đình Quang
Từ 1984:
Bộ trưởng:
Nguyễn Văn Hiếu
Thứ trưởng:
Trần Văn Phác,
Nông Quốc Chấn,
Lê Thành Công,
Vũ Khắc Liên,
Đình Quang
Từ 1981:
Bộ trưởng
Nguyễn Văn Hiếu
Thứ trưởng:
Trần Văn Phác,
Cù Huy Cận,
Mai Vy,
Nông Quốc Chấn,
Lê Thành Công
 
Từ 13.7.1977 đến 23.6.1981 Bộ Văn hóa và Thông tin
                 
Từ 1978:
Bộ trưởng:
Nguyễn Văn Hiếu
Thứ trưởng:
Trần Độ,
Cù Huy Cận,
Hà Xuân Trường,
Mai Vy,
Nông Quốc Chấn,
Lê Thành Công
Từ 24.6.1976 đến 12.7.1977
 
 
Bộ Văn hóa
 
 
 
 
 
 
 
Từ năm 1976:
Bộ Trưởng:
Nguyễn Văn Hiếu
Thứ trưởng:
Trần Độ,
Cù Huy Cận,
Hà Xuân Trường,
Mai Vy,
Nông Quốc Chấn
Từ năm 1971:
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ trưởng:
Cù Huy Cận,
Nguyễn Đức Quỳ,
Hà Huy Giáp,
Hà Xuân Trường,
Mai Vy,
Nông Quốc Chấn
Từ 20.5.1955 đến 23.6.1976
 
Bộ Văn Hóa
 
 
 
Từ 1964:
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ trưởng:
Cù Huy Cận,
Nguyễn Đức Quỳ,
Hà Huy Giáp,
Hà Xuân Trường
Từ 1960:
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ trưởng:
Cù Huy Cận,
Lê Liêm,
Nguyễn Đức Quỳ
Từ 1958:
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ trưởng:
Đỗ Đức Dục,
Cù Huy Cận,
Lê Liêm
Từ 1956:
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ Trưởng:
Tố Hữu,
Đỗ Đức Dục,
Cù Huy Cận
Từ 6.6.1969 đến 23.6.1976 Bộ Thông tin – Văn hóa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Bộ trưởng:
Lưu Hữu Phước
Thứ trưởng:
Lê Thanh Nghị,
Lữ Phương
Từ 11.10.1965 đến 12.7.1977 Tổng cục Thông tin
 
Tổng cục Trưởng:
Nguyễn Minh Vỹ
Tổng cục Phó:
Lê Thành Công,
Phạm Tuấn Khánh,
Hoàng Tuấn
Từ 8.1954 đến 19.9.1955 Bộ Tuyên truyền
 
Bộ trưởng:
Hoàng Minh Giám
Thứ trưởng:
Tố Hữu
Từ 24.2.1952 đến 7.1954 Nha Tuyên truyền và Văn nghệ trực thuộc Thủ Tướng phủ
 
Giám đốc: Tố Hữu
Từ 10.7.1951 đến 23.2.1952 Nha Thông tin trực thuộc Thủ Tướng Phủ
 
Giám đốc: Trần Văn Giầu
Từ 27.11.1946 đến 9.7.1951 Nha Thông tin trực thuộc Bộ Nội Vụ Bộ trưởng:
Huỳnh Thúc Kháng
Thứ trưởng:
Cù Huy Cận,
Hoàng Hữu Nam,
Tổng Giám đốc: Nguyễn Tấn Gy Trọng
Từ 13.5.1946 đến 26.11.1946 Nha Tổng Giám đốc Thông tin-Tuyên truyền thuộc Bộ Nội vụ
 
Bộ trưởng:
Huỳnh Thúc Kháng
Thứ trưởng:
Cù Huy Cận,
Hoàng Hữu Nam,
Tổng Giám đốc: Nguyễn Tấn Gy Trọng
Từ 1.1.1946 đến 2.3.1946 Bộ Tuyên truyền và Cổ động
 
Bộ trưởng: Trần Huy Liệu
Trợ lý Bộ trưởng: Trần Kim Xuyến
Từ 28.8.1945 đến 31.12.1945 Bộ Thông tin, Tuyên truyền Bộ trưởng: Trần Huy Liệu
Trợ lý Bộ trưởng: Trần Kim Xuyến

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu