• Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  (Cinet)- Là một trong những nội dung chính trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua, phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được những chuyển biến tích cực, góp phần to lớn trong việc đẩy mạnh sự phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống trong nhân dân trên toàn tỉnh.
 • Đi lên từ chính sách phát triển văn hóa
  Đi lên từ chính sách phát triển văn hóa
  (Cinet)- Là một huyện đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa với những tiềm năng về tài nguyên, con người, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hoằng Hóa đã thực hiện nhiều chính sách nhằm khuyến khích các hoạt động văn hóa phát triển một cách toàn diện, hiệu quả.
 • Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong xây dựng văn hóa cơ sở
  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong xây dựng văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng từng bước được nâng cao. Bởi vậy, công tác xây dựng văn hóa cơ sở đang được đặc biệt quan tâm và chú trọng.
 • Yên Khánh,Ninh bình: Phát huy hiệu quả của nhà văn hóa thôn, xóm
  Yên Khánh,Ninh bình: Phát huy hiệu quả của nhà văn hóa thôn, xóm
  (Cinet)- Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhiệm vụ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm tại huyện Yên Khánh đã được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đạt được nhiều kết quả khả quan cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân.
 • Mường Khương (Lào Cai): Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa
  Mường Khương (Lào Cai): Tiếp tục củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hóa
  (Cinet)- Thiết chế văn hóa là những công trình thuộc kết cấu hạ tầng xã hội được sử dụng cho các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - thể thao, nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo các tiêu chuẩn như: cơ sở vật chất kỹ thuật; có tổ chức bộ máy; có hoạt động theo chức năng; có sự tham gia sinh hoạt của quần chúng nhân dân. Với mục đích, ý nghĩa như thế, thiết chế văn hóa đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng, là điều kiện cần và đủ trong phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đề ra.
 • Bắc Kạn: Hiệu quả của phong trào
  Bắc Kạn: Hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
  (Cinet)- Trong năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Qua đó, kết quả đạt được đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cải thiện đời sống văn hóa, thúc đẩy tinh thần đoàn kết của người dân trong toàn tỉnh.
 • Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
  Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
  (Cinet)- Ngày 15/1, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 • Hiệu quả của phong trào “xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” tại huyện Văn Bàn (Lào Cai)
  Hiệu quả của phong trào “xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” tại huyện Văn Bàn (Lào Cai)
  (Cinet)- Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai trong nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triền nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Huyện Văn Bàn(Tỉnh Lào Cai) đã có những bước chuyển mình quan trọng trong công tác đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, góp phần to lớn trong việc thay đổi đời sống – văn hóa người dân theo hướng chủ động, tích cực.