• Lâm Đồng
    Lâm Đồng
    (Cinet)- Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên, là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn.