• Nhiều bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai thiết chế nhà văn hóa
  Nhiều bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai thiết chế nhà văn hóa
  (Cinet)- Thiết chế văn hóa là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, bên cạnh những hiệu quả mà một số thiết chế đã đạt được còn có rất nhiều những hạn chế và bất cập đang tồn tại, tiêu biểu trong đó có thiết chế nhà văn hóa.
 • Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH
  Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bản tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần phát triển toàn diện và thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân.
 • Quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại
  Quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại
  (Cinet)- Với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của công tác tổ chức và quản lý lễ hội 6 tháng đầu năm 2015, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại.
 • Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân một cách toàn diện, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Đà Nẵng: Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  Đà Nẵng: Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Hướng tới việc phát triển toàn diện kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn chú trọng đầu tư và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên toàn thành phố. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ lâu dài và đặc biệt quan trọng trong năm 2015 – “năm văn hóa, văn minh đô thị”.
 • Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  (Cinet)- Là một trong những nội dung chính trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua, phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được những chuyển biến tích cực, góp phần to lớn trong việc đẩy mạnh sự phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống trong nhân dân trên toàn tỉnh.
 • Đi lên từ chính sách phát triển văn hóa
  Đi lên từ chính sách phát triển văn hóa
  (Cinet)- Là một huyện đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa với những tiềm năng về tài nguyên, con người, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hoằng Hóa đã thực hiện nhiều chính sách nhằm khuyến khích các hoạt động văn hóa phát triển một cách toàn diện, hiệu quả.
 • Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong xây dựng văn hóa cơ sở
  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong xây dựng văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng từng bước được nâng cao. Bởi vậy, công tác xây dựng văn hóa cơ sở đang được đặc biệt quan tâm và chú trọng.