• Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển NTBD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
    Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển NTBD đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
    (Cinet)- “Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010” được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009 đã hết thời hiệu, cần một công cụ quản lý mới đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.