• Xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào văn nghệ quần chúng
  Xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào văn nghệ quần chúng
  (Cinet)- Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương trên cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.
 • Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Trong những năm qua, cùng với việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Ban chỉ đạo Trung ương phát động, thành phố Đà Nẵng còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
 • Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Tĩnh
  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Tĩnh
  (Cinet)- Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
 • Bạc Liêu: Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền
  Bạc Liêu: Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền
  (Cinet)- Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác thông tin cổ động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Điển hình cho công tác này chính là Trung tâm Văn hóa huyện Phước Long.
 • Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  (Cinet)- Bên cạnh những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa cơ sở hiện nay cũng còn không ít yếu kém cần khắc phục.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra mô hình điểm phong trào TDĐKXDĐSVH
  Xây dựng kế hoạch kiểm tra mô hình điểm phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra mô hình điểm trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc nhằm tìm ra những mô hình hoạt động có hiệu quả tiến tới tổ chức thí điểm Hội nghị tuyên dương làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc.
 • Nền tảng vững chắc của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  Nền tảng vững chắc của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  (Cinet)- Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được thành tựu đáng kể. Góp phần tạo nên thành công đó không chỉ là sự quan tâm của các cấp, ngành mà còn có đóng góp rất lớn của từng gia đình văn hóa.
 • Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  (Cinet)- Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.