• Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  (Cinet)- Bên cạnh những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa cơ sở hiện nay cũng còn không ít yếu kém cần khắc phục.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra mô hình điểm phong trào TDĐKXDĐSVH
  Xây dựng kế hoạch kiểm tra mô hình điểm phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra mô hình điểm trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc nhằm tìm ra những mô hình hoạt động có hiệu quả tiến tới tổ chức thí điểm Hội nghị tuyên dương làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc.
 • Nền tảng vững chắc của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  Nền tảng vững chắc của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  (Cinet)- Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được thành tựu đáng kể. Góp phần tạo nên thành công đó không chỉ là sự quan tâm của các cấp, ngành mà còn có đóng góp rất lớn của từng gia đình văn hóa.
 • Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  (Cinet)- Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
 • Xây dựng hương ước: Góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp
  Xây dựng hương ước: Góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp
  (Cinet)- Trong kho tàng văn hóa đa dạng, đặc sắc của các dân tộc Việt Nam còn ẩn dấu một di sản văn hóa vô cùng quí giá, đó chính là các hương ước mà nhân dân ta vẫn quen gọi nôm na là lệ làng.
 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương vô cùng quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa
  Nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa
  (Cinet)- Thời gian qua, bên cạnh những hiệu quả tích cực mà các thiết chế mạng lại trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, các thiết chế vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định.
 • Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới
  Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở biên giới
  (Cinet)- Chương trình tạo diện mạo mới về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch vùng biên giới, góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng biên giới…