• Bắc Ninh: Xây dựng tiêu chí văn hóa ở khu dân cư gắn với văn minh đô thị
  Bắc Ninh: Xây dựng tiêu chí văn hóa ở khu dân cư gắn với văn minh đô thị
  (Cinet)- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Bắc Ninh đã và đang ngày càng phát triển; góp phần thay đổi diện mạo Bắc Ninh một cách toàn diện, gắn liền với hình ảnh đô thị văn minh, giàu đẹp.
 • Phát huy vai trò của cán bộ quản lý trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  Phát huy vai trò của cán bộ quản lý trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các cơ sở hiện đang có những bước chuyển biến tích cực, góp phần phát triển xã hội một cách toàn diện và bền vững. Trong đó, vai trò của cán bộ quản lý là một trong những nhân tố quyết định đến hiệu quả và chất lượng của phong trào.
 • Bình Định: Những chuyển biến trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn
  Bình Định: Những chuyển biến trong việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn
  (Cinet)- Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về văn hóa; tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; cùng với cả nước, tỉnh Bình Định đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực.
 • Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH
  Bạc Liêu: Thành quả sau 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Với những quyết tâm và nỗ lực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sau 5 năm Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi diện mạo nền kinh tế trên toàn tỉnh.
 • Nhiều bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai thiết chế nhà văn hóa
  Nhiều bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai thiết chế nhà văn hóa
  (Cinet)- Thiết chế văn hóa là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, bên cạnh những hiệu quả mà một số thiết chế đã đạt được còn có rất nhiều những hạn chế và bất cập đang tồn tại, tiêu biểu trong đó có thiết chế nhà văn hóa.
 • Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH
  Bắc Ninh: Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH
  (Cinet)- Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bản tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần phát triển toàn diện và thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân.
 • Quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại
  Quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại
  (Cinet)- Với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của công tác tổ chức và quản lý lễ hội 6 tháng đầu năm 2015, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để quyết tâm xây dựng mùa lễ hội 2016 văn minh, phù hợp với xã hội hiện đại.
 • Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  Hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở
  (Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân một cách toàn diện, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.