• Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
  Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015
  (Cinet)- Ngày 15/1, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 • Hiệu quả của phong trào “xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” tại huyện Văn Bàn (Lào Cai)
  Hiệu quả của phong trào “xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” tại huyện Văn Bàn (Lào Cai)
  (Cinet)- Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai trong nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triền nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Huyện Văn Bàn(Tỉnh Lào Cai) đã có những bước chuyển mình quan trọng trong công tác đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, góp phần to lớn trong việc thay đổi đời sống – văn hóa người dân theo hướng chủ động, tích cực.
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới văn hóa cơ sở
  Xây dựng và phát triển mạng lưới văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã không ngừng chú trọng đầu tư cho mạng lưới văn hóa cơ sở.
 • Xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào văn nghệ quần chúng
  Xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào văn nghệ quần chúng
  (Cinet)- Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương trên cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.
 • Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
  (Cinet)- Trong những năm qua, cùng với việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Ban chỉ đạo Trung ương phát động, thành phố Đà Nẵng còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó chú trọng việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
 • Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Tĩnh
  Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Tĩnh
  (Cinet)- Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
 • Bạc Liêu: Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền
  Bạc Liêu: Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền
  (Cinet)- Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác thông tin cổ động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Điển hình cho công tác này chính là Trung tâm Văn hóa huyện Phước Long.
 • Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  Để hoạt động văn hóa cơ sở thực sự đi vào chiều sâu
  (Cinet)- Bên cạnh những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa cơ sở hiện nay cũng còn không ít yếu kém cần khắc phục.