• An Giang
    An Giang
    (Cinet) – An Giang là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang có dân số đông nhất với diện tích đứng thứ 4 trong khu vực, đồng thời An Giang cũng là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc.