Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quy chế: Số:72/1998/QĐ/BVHTT ngày 17 tháng 1 năm 1998 tạm thời về xuất bản các xuất bản phẩm tôn giáo
Số: 72/1998/QC/BVHTT   Ngày: 17/01/1998   Cơ quan: BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân
Số: 3989/QĐ   Ngày: 26/12/1997   Cơ quan: Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Về việc ban hành chương trình Đại học chuyên ngành Văn hoá du lịch.
Số: 3838/QĐ-ĐT   Ngày: 10/12/1997   Cơ quan: KT/Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tinVề việc ban hành quy chế tham dự liên hoan phim quốc tế và tổ chức tuần phim Việt Nam ở nước ngoài.
Số: 3811/QĐ-ĐA   Ngày: 08/12/1997   Cơ quan: K/T Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quy chế tham dự liên hoan phim Quốc tế và tổ chức tuần phim Việt Nam ở nước ngoài
Số: 3811/QĐ-ĐA-   Ngày: 08/12/1997   Cơ quan: K/T Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.về việc thu hồi quyết định công nhận di tích
Số: 3750/QĐ-VH   Ngày: 29/11/1997   Cơ quan: KT/Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định - của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước
Số: 218/TTG   Ngày: 11/11/1997   Cơ quan: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định - của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin -Về phân cấp quản lý công tác Tổ chức cán bộ.
Số: 2985/VHTT-QĐ-   Ngày: 11/10/1997   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định
Quy chế Phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ
Số: 2985/VHTT-QĐ   Ngày: 11/10/1997   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định - của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - về việc ban hành chương trình đào tạo diễn viên múa bậc trung học 2 năm
Số: 2810/QĐ-ĐT   Ngày: 19/09/1997   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định
Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài
Số: 98/CP   Ngày: 13/09/1997   Cơ quan: T/M. Chính K/T. Thủ tướng .Phó thủ tướng   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định - của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - ban hành " Quy chế về tổ chức và hoạt động in"
Số: 2607/VHTT-QĐ/XBI-   Ngày: 26/08/1997   Cơ quan: BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN   Loại văn bản: Quyết định