Từ khóa liên quan

Tối thiểu 5 ký tự
Ngày ban hành từ

Định dạng: nn/tt/nnnn
Đến

Định dạng: nn/tt/nnnn
Loại văn bản

 
 
Văn bản mới
 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in
Số: 1079/VHTT-TTQĐ   Ngày: 21/08/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định
Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của ngành in
Số: 1079/VHTT-TT/QĐ   Ngày: 21/08/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quy chế
Quyết định số 893 -QĐ/PC ngày 20/07/1992 ban hành bản "Quy định về việc xuất, nhập văn hoá phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh"
Số: 893-QĐ/PC   Ngày: 20/07/1992   Cơ quan: Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao    Loại văn bản: Quyết định
Quyết định công nhận 11 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số: 776-QĐ/BT   Ngày: 23/06/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số: 734-QĐ/BT   Ngày: 11/06/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số: 490/QĐ   Ngày: 20/04/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định
Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 133-HĐBT ngày 20-4-1992 Quy định chi tiết thi hành Luật báo chí.
Số: 133-HĐBT   Ngày: 20/04/1992   Cơ quan: HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG   Loại văn bản: Nghị định
Quyết định công nhận 5 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Số: 274-QĐ   Ngày: 20/03/1992   Cơ quan: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức ngành điện ảnh
Số: 417/CT   Ngày: 26/12/1991   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ
Số: 281-CT   Ngày: 21/09/1991   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sỹ
Số: 280-CT   Ngày: 19/08/1991   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định
Quyết định về việc cho phép thành lập Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt nam
Số: 252-CT   Ngày: 19/08/1991   Cơ quan: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Loại văn bản: Quyết định