"Dự thảo Kết quả Pháp điển Đề mục “Điện ảnh” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 6 thuộc Chủ đề số 41)"