• Alberta (Canada): Tiến trình phát triển chính sách nghệ thuật
  Alberta (Canada): Tiến trình phát triển chính sách nghệ thuật
 • Múa rối nước dân gian , các giải pháp bảo tồn và phát triển
  Múa rối nước dân gian , các giải pháp bảo tồn và phát triển
  (Cinet) - Múa rối nước là sân khấu nghệ thuật đặc sắc của văn hóa lúa nước, ra đời hầu như cùng lúc với sự hình thành nền văn hóa Đại Việt. Tinh hoa Múa rối nước Việt Nam đã được sự ngưỡng mộ trong làng bạn bè thế giới, sân khấu Múa rối nước được xem là bộ môn nghệ thuật “Độc nhất vô nhị”.
 • Thành Nhà Hồ – Một di sản văn hóa độc đáo trường tồn cùng thời gian
  Thành Nhà Hồ – Một di sản văn hóa độc đáo trường tồn cùng thời gian
  (Cinet) - Thành Nhà Hồ - một công trình kiến trúc quân sự thuộc hàng kỳ vĩ nhất, đặc sắc nhất bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam và Khu vực trong thời kỳ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV.
 • Đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020
  Đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020".
  (Cinet) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến năm 2020". Đây cũng chính là một đề án lớn, mang tính chiến lược và có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự nghiệp phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của nước nhà.
 • Bang Michigan (Mỹ): Chiến lược phát triển kinh tế văn hóa năm 2007-2010.
  Bang Michigan (Mỹ): Chiến lược phát triển kinh tế văn hóa năm 2007-2010.
  (Cinet) - Chiến lược phát triển kinh tế văn hóa năm 2007-2010 đưa ra những chiến lược hoạt động mới và sáng tạo cho việc phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa đồng thời xác định vị trí cho các bộ môn nghệ thuật, văn hóa và di sản như là những nguồn lực và nhân tố cực kì quan trọng trong việc phát triển văn hóa tại bang Michigan, Mỹ.
 • Scotland: Vai trò của Ban hành pháp Chính phủ trong công tác xét duyệt văn hóa
  Scotland: Vai trò của Ban hành pháp Chính phủ trong công tác xét duyệt văn hóa
  (Cinet) - Ban hành pháp Chính phủ Scotland tập trung hỗ trợ phát triển những ưu điểm văn hoá và các sản phẩm nghệ thuật theo “tiêu chuẩn quốc gia” nhằm tăng cường tập trung cho các hoạt động ngoại giao, đồng thời thúc đẩy Scotland và nền văn hoá nước này thông qua các sáng kiến phát triển văn hóa.
 • New Zealand: Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013
  New Zealand: Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013
  (Cinet) - Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013 tại New Zealand tạo điều kiện phát triển lĩnh vực văn hoá, góp phần thành công cho Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách văn hoá và di sản giai đoạn 2008-2013.
 • Chính sách di sản văn hóa Đức
  Chính sách di sản văn hóa Đức