• Hàn Quốc: Xu hướng phát triển của chính sách văn hóa
  Hàn Quốc: Xu hướng phát triển của chính sách văn hóa
  (Cinet)- Chính sách văn hóa của Hàn Quốc được phát triển liên tục trong vài thập kỷ gần đây, trong đó thể hiện rõ đường lối chung và các mục tiêu quốc gia cho từng giai đoạn. Một trong các mục tiêu chính của chính sách văn hóa hiện nay là thúc đẩy sự hài hòa và gắn kết giữa phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước.
 • Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut
  Canada: Chiến lược phát triển nghệ thuật và thủ công ở Nunavut
  (Cinet)- Chiến lược nhằm gia tăng giá trị của ngành nghệ thuật Nunavut thông qua các hoạt động đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới và đảm bảo sự ổn định trong quá trình liên kết các ngành nghệ thuật với các tổ chức và cộng đồng tại Nunavut.
 • Định hướng phát triển của các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa
  Định hướng phát triển của các thư viện Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa
  (Cinet)- Toàn cầu hoá tác động đến từng con người, mọi lĩnh vực trong đó có cả ngành thông tin thư viện. Cũng như các lĩnh vực khác, toàn cầu hoá đã mang lại cơ hội cho những người làm công tác thông tin thư viện, họ có điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Trong xu thế hội nhập, thư viện các nước Đông Nam Á cũng đã đưa ra những định hướng về phát triển nguồn nhân lực và các chương trình quảng bá, tiếp thị các dịch vụ của thư viện nhằm đáp ứng với xu thế đổi mới của toàn cầu.
 • Anh: Chiến lược phát triển văn hóa của thành phố London
  Anh: Chiến lược phát triển văn hóa của thành phố London
  (Cinet)- Chiến lược phát triển văn hóa của thành phố London nhằm tăng cường tính hiệu quả và ảnh hưởng của toàn bộ các đơn vị văn hóa trong Hiệp hội thành phố London khi xem xét đến các hoạt động của chính Hiệp hội cũng như quá trình ủng hộ và thực hiện các mục tiêu về hợp tác trên pham vi rộng của thành phố như đã được quy định trong Chiến lược cùng chung sức xây dựng thành phố.
 • Nam Phi: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành di sản
  Nam Phi: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành di sản
  (Cinet)- Chiến lược của phát triển nguồn nhân lực ngành di sản là nhằm phát triển liên tục nguồn nhân lực con người và đảm bảo sự phát triển ổn định tài sản con người, đảm bảo rằng các hoạt động giáo dục và đào tạo gắn liền với yêu cầu và sử dụng các kỹ năng cần thiết trong ngành di sản.
 • Thái Bình Dương: Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020
  Thái Bình Dương: Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020
  (Cinet)- Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020 đưa ra định hướng và mục tiêu phát triển văn hóa-nghệ thuật khu vực Thái Bình Dương.
 • Liên bang Nga: Chính sách và xu hướng văn hóa
  Liên bang Nga: Chính sách và xu hướng văn hóa
  (Cinet)- Lịch sử văn hóa Liên bang Nga từ năm 1990 đã có sự chuyển biến quan trọng đó là sự chuyển dịch từ mô hình chính sách văn hóa Xô Viết sang mô hình mới. Các xu hướng chính của chính sách là nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa Nga và cung cấp sự tiếp cận bình đẳng tới các sản phẩm văn hóa; cung cấp chất lượng và đa dạng các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật; hiện đại hóa các tổ chức văn hóa;…
 • Anh: Chính sách âm nhạc
  Anh: Chính sách âm nhạc
  (Cinet) - Chính sách âm nhạc Anh đều đưa việc tăng cường, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng dành cho các loại hình nghệ thuật lên làm ưu tiên hàng đầu. Chính sách này cũng xác định những lĩnh vực của thực tiễn đương thời mà Hội đồng Nghệ thuật Anh mong muốn hỗ trợ phát triển.