• Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  Chính sách văn hóa của Áo (Tiếp theo và hết )
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)
  (Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
  (Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.
 • Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Tiếp theo và hết)
  Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Tiếp theo và hết)
  (Cinet) - Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow 2016 - 2020 vạch ra phương hướng để cải thiện chất lượng dịch vụ văn hóa và giải trí phục vụ cộng đồng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ để đạt hiệu quả về mặt kinh tế.
 • Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Phần 1)
  Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow, Anh giai đoạn 2016 - 2020 (Phần 1)
  (Cinet) - Chiến lược phát triển văn hóa khu vực Hounslow 2016 - 2020 đưa ra phương hướng để cải thiện chất lượng dịch vụ văn hóa và giải trí phục vụ cộng đồng, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ để đạt hiệu quả về mặt kinh tế.
 • Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết)
  Chiến lược phát triển nghệ thuật thành phố Darebin - Úc (Tiếp theo và hết)
  (Cinet)- Darebin là một thành phố có lịch sử phát triển lâu dài. Chính quyền thành phố đang nỗ lực triển khai các chiến lược nhằm xây dựng một thành phố sáng tạo, nền văn hóa phong phú và mang lại nhiều lợi ích cho cư dân nơi đây.