Bộ VH,TT&DL: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của TT Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) – Ngày 17.06 vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã Ban hành kế hoạch số 1896/BVHTTDL - BQTG, thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, yêu cầu các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ, các sở VH,TT&DL nghiêm chỉnh thực hiện.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ, các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Tổ chức nghiên cứu pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, về quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng, đặc biệt trong các đối tượng có tài sản trí tuệ được bảo hộ theo quy định pháp luật, bao gồm cả nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan; Chỉ đạo thực hiện quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể để có thể bảo vệ được tài sản trí tuệ của cơ quan, doanh nghiệp mình; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, hãng phim, nhà sản xuất, cơ quan báo chí, công ty sản xuất băng đĩa ca nhạc sân khấu, các tụ điểm ca nhạc, các đơn vị tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện, các khách sạn, khu du lịch, dịch vụ karaoke trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Lập kế hoạch ngân sách hàng năm để đảm bảo thực hiện việc trả tiền bản quyền khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng theo quy định pháp luật. Cần có kế hoạch từng bước loại bỏ chương trình máy tính chưa có bản quyền, để tiến tới tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình chỉ sử dụng chương trình máy tính có bản quyền.

Bộ cũng yêu cầu Cục bản quyền: Rà soát hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, lập danh mục và đề xuất xử lý các văn bản pháp luật đã ban hành trước khi Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực; đề xuất danh mục các văn bản cần thiết phải ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể đối với quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ, báo cáo Bộ trưởng quyết định; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng thông tư liên tịch quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Intemet, viễn thông và các dịch vụ trung gian khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan;  Hỗ trợ các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong ngành về việc thực thi quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;  Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Chỉ thị 36; tổng hợp tình hình thi hành kế hoạch này báo cáo Bộ trưởng; chuẩn bị báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Chỉ thị 36, theo định kỳ hàng năm, cũng như đột xuất. Phối hợp với Thanh tra Bộ chuẩn bị nội dung hội nghị tổng kết một năm thi hành Chỉ thị 36 vào năm 2010.

Bộ cũng yêu cầu các vụ:  Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ đào tạo và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Cục Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các cơ quan báo chí thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phới hợp với Cơ quan chức năng, Cục Bản quyền tác giả hướng dẫn và triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Chính phủ. (Xem chi tiết kế hoạch).

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác