Cục Bản quyền tác giả: Báo cáo tổng kết công tác năm 2010

(Cinet) - Vừa qua, Cục Bản quyền tác giả đã có văn bản trình Lãnh đạo Bộ báo cáo tổng kết công tác bản quyền năm 2010 và chương trình công tác trong năm 2011.

Theo đó, công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong năm 2010 đã đạt được những kết quả sau đây:

Về Công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật:

Nghiên cứu hoàn chỉnh Dự thảo và Tờ trình số 56/TTr-BVHTTDL, ngày 31/3/2010 và Tờ trình số 195/TTr-BVHTTDL ngày 27/9/2010, trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tham gia nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

Tham gia đóng góp xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về Công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan:

Tổ chức hội thảo "Quyền của người biểu diễn" tại Hà Nội ngày 27/01/2010 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/01/2010.

Phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo "Phát triển ngành công nghiệp sáng tạo" trong các ngày 25-26/5/2010.

Phối hợp với Uỷ ban quyền tác giả Hàn Quốc tổ chức hội thảo quyền tác giả về phát triển ngành công nghiệp phần mềm và âm nhạc ngày 18/11/2010.

Phối hợp với tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức hội thảo Quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan tại Hà Nội từ ngày 7 - 8/12/2010.

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 8 đến 11/6/2010.

Xây dựng Kế hoạch số 1896/BVHTTDL - BQTG, ngày 17/6/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Đề án tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Chuẩn bị Bản báo cáo tổng kết 1 năm thi hành Chỉ thị 36/2008/CT-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; gửi đến các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan (Số 81/BC-BVHTTDL ngày 14/9/2010). Việc chuẩn bị cho hội nghị tổng kế Chỉ thị 36 được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng về nội dung cũng như công tác hậu cần.

Tổ chức biên soạn xuất bản, phát hành các cuốn sách: "Từ điển thuật ngữ quyền tác giả, quyền liên quan"; "Các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan"; "Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2009" Quyển 1, Quyển 2 và Quyển 3; Xây dựng dự án xin tài trợ, đặt viết, vẽ 5 truyện tranh trong bộ truyện tranh bản quyền; Tổ  chức kịch bản, xây dựng phim "Văn hoá rượu thuộc bộ phim "Trí tuệ Việt Nam thông điệp từ những di sản văn hoá".

Trong năm đã tổ chức 4 hội thảo, một hội nghị tập huấn cho hơn 400 lượt người. Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các đối tượng có quyền và nghĩa vụ liên quan, góp phần thúc đẩy thực thi Luật Sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế song phương và đa phương.

Về Công tác hợp tác quốc tế:

Theo đề nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả đã chuẩn bị văn bản thông báo các thông tin về hoạt động quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam năm 2009, báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tại Công văn số 43/BQTG, ngày 09/3/2010.

Tham gia đoàn đàm phán Chính phủ về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. (Phiên đàm phán thứ 4)

Phối với WIPO, Cục bản quyền tác giả Nhật Bản đánh giá các hoạt động của WIPO tại Việt Nam trong 10 năm qua, với sự hỗ trợ của của quỹ tín thác của Chính phủ Nhật Bản.

Tổ chức, cử 15 đoàn với 21 lượt người, trong đó có 17 lượt người của Cục Bản quyền tác giả tham dự hội nghị, khảo sát, học tập và hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan tại 12 quốc gia gồm Na Uy, Indonesia, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Sri Lanka, Mông Cổ, Phillipines, Thuỵ Điển, Trung Quốc, Thái Lan, New Zealand và Singapore.

Tổ chức đón 10 đoàn nước ngoài vào Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quản lý và thực thi, tư vấn về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Tiếp tục thực hiện các công việc kết thúc các chương trình thuộc dự án (SVIP) hợp tác Việt Nam và Thụy Sỹ.

Về Công tác thụ lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Tính đến ngày 15/12/2010 đã thụ lý và cấp 3.629 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Tổng số tác phẩm đã được đăng ký năm 2010 là 3.629; Tổng số Giấy chứng nhận đã cấp từ năm 1986 đến nay là 27.909.

Trong năm đã huỷ bỏ hiệu lực 32 Giấy chứng nhận, phần lớn các vụ việc liên quan đến sao chép tác phẩm của tổ chức, cá nhân khác, trong đó 1 công ty đã xin huỷ bỏ hiệu lực.

Năm 2010 đã thụ lý 25 đơn thư khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan. Đã giải quyết dứt điểm 21 vụ, số vụ còn lại đang được tiếp tục giải quyết…

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2010, Cục Bản quyền tác giả đã đề ra phương hướng, nội dung chương trình công tác tron năm 2011, cụ thể như sau:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, xây dựng chương trình triển khai thực hiện trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Hoàn thiện thủ tục để thủ tướng chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 100 (Nếu chưa ban hành trong năm 2010). Phối hợp Bộ Thông tin truyền thông, trình hai bộ ký ban hành Thông tư liên tịch về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định sửa đổi NĐ 100, tại 3 khu vực cho các đối tượng quản lý, thực thi thuộc các Bộ, ngành, Hội văn học nghệ thuật, Hội liên hiệp Khoa học kỹ thuật, các sở văn hóa, Thể thao và Du lịch. (sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành). Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ phần quyền tác giả, quyền liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tổ chức nghiên cứu khảo sát tình hình thi hành Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ tại một số địa phương. Tổ chức hội thảo về quyền tác giả và quyền liên quan trong các trường Đại học (tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam). Tăng cường các hoạt động thông tin trên mạng thông tin điện tử thông qua Wesite quyền tác giả Việt Nam. Xây dựng phim tư liệu về lúa nước Việt Nam trong bộ phim trí tuệ Việt Nam - Thông điệp từ những di sản văn hóa. Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế và khu vực về quyền tác giả và quyền liên quan. Hoàn thiện phần mềm đăng ký đã nâng cấp; đưa chương trình nâng cấp Weste quyền tác giả Việt Nam vào hoạt động. Tham gia các hoạt động trong chương trình của đoàn đàm phán Chính phủ về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và các Hiệp định khác theo yêu cầu và phân công của các cấp. Tổ chức khảo sát đánh giá về vai trò của quyền tác giả trong nền kinh tế với sự hỗ trợ của WIPO. Tổ chức các hội thảo khu vực về quyền tác giả và quyền liên quan với sự hợp tác của WIPO. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo thi hành 8 Điều ước quốc tế song phương và đa phương và các Hiệp định khác có liên quan đã có hiệu lực tại Việt Nam

 

PP (Theo BC của Cục BQTG)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác