Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết liên quan đến quyền tác giả

(Cinet)-Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số: 706/VPCP – KGVX) thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trình Thủ tướng trong tháng 2/2011.

 Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc xây dựng, ban hành khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất quy định tại dự thảo Nghị định này theo hướng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Tài chính xây dựng và ban hành văn bản quy định về khung biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất làm căn cứ để áp dụng trong trường hợp các bên không thỏa thuận được, đồng thời làm cơ sở để các bên vận dụng trong quá trình thỏa thuận; bảo đảm tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận dân sự giữa các bên và phù hợp quy định pháp luật.

TH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác