Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Quyết định số 4009/QĐ-BVHTTDL ngày 04/12/2014 của Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015.
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định. Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo sự quản lý điều hành thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và đơn vị có trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị và đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi nhiệm vụ hiệu quả. Thực hiện kế hoạch tài chính năm, dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị; thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Bộ và các đơn vị theo quy định.
Nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Về tổ chức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ, chủ động triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị mình. Định kỳ báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Nội vụ. Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ VHTTDL.pdf
CN
  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác