Kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Ngày 04 tháng 9 năm 2015, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đứng thứ 6 trong tổng số 19 bộ, cơ quan ngang bộ.
Theo đó, Chỉ số CCHC cấp bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, tương ứng với 7 chỉ số thành phần, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần gồm:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần;
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: 6 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;
3. Cải cách thủ tục hành chính: 3 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 5 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;
6. Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
7. Hiện đại hóa hành chính: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần.
Cụ thể như sau:
Kết quả các lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Stt Lĩnh vực Vị trí được đánh giá với 19 bộ, cơ quan ngang bộ
1  Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 3/19
2  Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ 10/19
3  Cải cách thủ tục hành chính 5/19
4  Cải cách tố chức bộ máy hành chính nhà nước 6/19
5  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 6/19
6  Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiêp công lập 3/19
7  Hiện đại hóa hành chính 12/19
   Tổng cộng 6/19
 
Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2014
 STT Các bộ, cơ quan ngang bộ Điểm
thẩm định
Điểm
điều tra XHH
 
Chỉ số CCHC
1 Bộ Giao thông vận tải 54.60 27.23 81.83
2 Bộ Tài chính 53.00 28.54 81.54
3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 50.30 30.18 80.48
4 Bộ Ngoại giao 52.60 27.47 80.07
5 Bộ Nội vụ 50.05 30.01 80.06
6 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51.30 27.67 78.97
7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 51.45 27.33 78.78
8 Bộ Tài nguyên và Môi trường 51.80 26.89 78.69
9 Bộ Tư pháp 51.35 26.92 78.27
10 Bộ Xây dựng 49.05 28.98 78.03
11 Thanh tra Chính phủ 50.55 27.11 77.66
12 Bộ Công thương 49.70 26.45 76.15
13 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 49.55 25.87 75.42
14 Bộ Thông tin và Truyền thông 47.50 26.38 73.88
15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 46.30 27.42 73.72
16 Ủy ban Dân tộc 47.30 26.27 73.57
17 Bộ Y tế 48.35 25.20 73.55
18 Bộ Giáo dục và Đào tạo 44.55 26.64 71.19
19 Bộ Khoa học và Công nghệ 46.05 24.95 71.00
 
Từ kết quả trên cho thấy, việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC về cơ bản theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian. Trong quá trình triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ. Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được tiến hành nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác, việc chấm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng. Chỉ số CCHC năm 2014 của Bộ phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của Bộ và là nguồn thông tin quan trọng giúp Bộ nhận biết được những mặt mạnh, mặt yểu của mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2015 của Bộ, từ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ trong những năm tiếp theo.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế: vẫn còn đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai kế hoạch CCHC nên vẫn còn việc chưa hoàn thành kế hoạch theo yêu cầu; Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ chưa được thực hiện; Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC chưa cụ thể, khó lượng hóa trong đánh giá; một số tiêu chí quy định chấm điểm về thời gian chưa phù họp với thực tiễn triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nên ảnh hưởng đến kết quả tự chấm điểm.
Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, phổ biến tuyên truyền kết quả Chỉ số cải cách 2014 trong phạm vi đơn vị để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC và xác đinh Chỉ số CCHC hàng năm; Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc triển khai Ke hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm để kết quả Chỉ số CCHC được chính xác, khách quan và đúng theo thời gian quy định; Thủ trưởng các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm về nội dung, điểm số của các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác