Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet – PCMT)- Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được xem là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài của các cấp ủy Đảng, của chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 95-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung vào một số công tác trọng tâm sau:
Cần xác định rõ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Tổ chức phòng ngừa và cai nghiện có hiệu quả để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy, giảm cầu về ma túy. Trong đó, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 -2015 và gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân; chú ý tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với Chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến từ cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa phương. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta.
Đổi mới công tác điều trị cai nghiện theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cơ sở cai nghiện tập trung; xây dựng và mở rộng mô hình cai nghiên dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện; mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone.
Củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; tăng cường trang bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với các nước có chung đường biên giới, các nước nằm trên tuyến vận chuyển, nơi sản xuất, nguồn cung cấp ma túy và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên minh chính phủ trong đấu tranh phòng, chống ma túy,... Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với các nước có chung đường biên giới, các nước nằm trên tuyến vận chuyển, nơi sản xuất, nguồn cung cấp ma túy và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên minh chính phủ trong đấu tranh phòng, chống ma túy.../.
TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác