Chính sách văn hóa Phần Lan

Chính sách văn hóa Phần Lan tập trung vào cung cấp các điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ, các nhà nghệ thuật khác...

Chính sách phát triển văn hóa Thụy Sĩ

Tăng cường đời sống văn hóa, đẩy mạnh sự phát triển tự do của các loại hình sáng tạo nghệ thuật và văn hóa chuyên nghiệp trong tất cả các ngành, tăng...