Thụy Điển: Chính sách đẩy mạnh sáng tạo và nguồn nhân lực trong ngành văn hóa

Thụy Điển: Chính sách đẩy mạnh sáng tạo và nguồn nhân lực trong ngành văn hóa

(Cinet)- Mục tiêu chính của các chính sách văn hóa quốc gia Thụy Điển là: “Văn hóa là một động lực, thử thách và được độc lập dựa trên tự do ngôn luận; Người dân đều có thể tham gia vào đời sống văn hóa; Tính sáng tạo, đa dạng và chất lượng nghệ thuật đánh dấu sự phát triển của xã hội. ..”.

Chính sách văn hóa Phần Lan

Chính sách văn hóa Phần Lan tập trung vào cung cấp các điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ, các nhà nghệ thuật khác...

Chính sách phát triển văn hóa Thụy Sĩ

Tăng cường đời sống văn hóa, đẩy mạnh sự phát triển tự do của các loại hình sáng tạo nghệ thuật và văn hóa chuyên nghiệp trong tất cả các ngành, tăng...