Thụy Điển: Chính sách đẩy mạnh sáng tạo và nguồn nhân lực trong ngành văn hóa

Thụy Điển: Chính sách đẩy mạnh sáng tạo và nguồn nhân lực trong ngành văn hóa

(Cinet)- Mục tiêu chính của các chính sách văn hóa quốc gia Thụy Điển là: “Văn hóa là một động lực, thử thách và được độc lập dựa trên tự do ngôn luận; Người dân đều có thể tham gia vào đời sống văn hóa; Tính sáng tạo, đa dạng và chất lượng nghệ thuật đánh dấu sự phát triển của xã hội. ..”.