Chính sách văn hóa Pháp

Mô hình chính sách văn hóa Pháp nổi bật với sự tham gia từ các tổ chức cộng đồng, phân bổ các cấp quản lý văn hóa theo vùng lãnh...

Chính sách phát triển văn hóa Đức

Chính sách văn hóa tại Đức dựa trên mô hình liên bang. Tất cả các cấp chính quyền hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp quy định quyền hạn liên...

Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)

(Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình...