Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết)

Bài liên quan:
>> Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 1)
>>> Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Phần 2)


(Cinet)- Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania được phát triển nhằm bảo tồn và quản lý di sản thiên nhiên trong giai đoạn 2013-2030, đồng thời tiếp tục hình thành kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên trong các thập kỷ tới.

3.2. Mục đích 2: Tất cả các bên tham gia và cộng đồng có cơ hội hỗ trợ và bảo tồn di sản thiên nhiên.

3.2.1. Mục tiêu 8: Tăng cường các mối quan hệ đối tác với cộng đồng bản địa Tasmania.
 
Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết) - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: airasia.org.vn

Di sản thiên nhiên mà mọi người dân Tasmania đang được thừa hưởng đã được hình thành từ hàng nghìn năm nay dưới sự quản lý của người dân bản xứ Tasmania. Truyền thống này đã được truyền cho hơn 2000 thế hệ cho đến tận ngày nay khi các cộng đồng bản địa Tasmania quản lý hơn 55.000 hectar đất bản địa thuộc bang. Dự kiến diện tích này sẽ tiếp tục tăng khi vùng đất của người bản xứ được hoàn trả lại đồng thời nhiều khu vực được liên kết quản lý cùng cộng đồng bản xứ Tasmania.

Bộ sẽ hành động tiến tới đảm bảo rằng các khu vực tự nhiên có tầm quan trọng văn hóa với cộng đồng bản xứ Tasmania được bảo tồn hợp lý. Với các khu vực có vai trò quan trọng về văn hóa đối tại vùng đất công, Bộ sẽ liên kết với cộng đồng bản xứ nhằm phát triển ý thức về các khu vực này khi cộng đồng xét thấy sự phù hợp và họ mong muốn làm được điều đó. Hành động này sẽ tăng cường nhận thức về văn hóa truyền thống quy mô lớn của cộng đồng bản xứ Tasmania.

Các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường có thể cung cấp cơ hội việc làm và duy trì cũng như củng cố nền văn hóa. Bộ sẽ liên kết với cộng đồng bản xứ Tasmania xác định các cơ hội và ưu tiên hàng đầu cho các dự án thuộc các chương trình như Sự quan tâm của Khối thịnh vượng chung đối với các chương trình của đất nước nhằm xác định các lĩnh vực mà Bộ có thể hỗ trợ như sự giúp đỡ về mặt kĩ thuật. Hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên với khả năng chia sẻ tri thức.

Bộ tôn trọng các hoạt động săn bắn và bắt cá vốn là nền văn hóa truyền thống, đồng thời trong quá trình thực hiện, chiến lược này sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng bản xứ Tasmania duy trì nền văn hóa của họ. Bộ thừa nhận trách nhiệm quốc tế trong thực hiện hoạt động này theo Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Quyền của người bản xứ, tuy nhiên quan trọng hơn, chúng ta thừa nhận rằng làm được như vậy sẽ đánh giá đúng vai trò riêng của cộng đồng bản xứ Tasmania trong hình thành và duy trì phong cảnh thiên nhiên.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 8 đến năm 2030:

- Xây dựng mối quan hệ đối tác giữa Bộ và cộng đồng bản xứ Tasmania nhằm tăng việc làm và sự tham gia quản lý đất đai và vùng biển.

- Liên kết với cộng đồng người bản xứ Tasmania thực hiện quản lý và nghiên cứu, phát triển các tác phẩm nghệ thuật diễn dịch, hợp tác trong công tác quản lý bảo tồn.

- Hợp tác với cộng đồng bản xứ Tasmania loại bỏ các rào cản đối với hoạt động văn hóa như săn bắn truyền thống.

*Kết quả của mục tiêu 8:

- Tăng cường sự tham gia và việc làm cho cộng đồng người dân bản xứ Tasmania trong các chương trình bảo tồn thiên nhiên.

- Người dân Tasmania công nhận và tôn trọng những ảnh hưởng của người dân bản xứ đối với phong cảnh thiên nhiên.

- Loại bỏ những rào cản đối với cộng đồng bản xứ Tasmania tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá trình thực hiện các hoạt động văn hóa.

3.2.2. Mục tiêu 9: Các mối quan hệ đối tác trong và giữa các cấp chính quyền, các tổ chức NRM khu vực, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, ngành công nghiệp, quản lý đất đai và cộng đồng được liên kết, phát huy hiệu quả và được tăng cường khi có thể.
 
Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết) - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: airasia.org.vn

Phương thức tiếp cận phong cảnh thiên nhiên đòi hỏi phải có sự kết hợp ở cấp bang, tại các khu vực NRM và các cấp chính quyền địa phương. Để đạt được tầm nhìn của chiến lược này, tất cả các cấp chính quyền, các nhà hoạt động và cộng đồng cần phải hợp tác với nhau trong bảo tồn các di sản thiên nhiên. Công tác bảo tồn thiên nhiên phải được đưa vào trong các quá trình ra quyết định sâu rộng. Thể hiện lợi ích bảo tồn các di sản thiên nhiên sẽ đóng vai trò quan trọng khi đảm bảo rằng người dân Tasmania được tham gia vào bảo tồn sự đa dạng sinh học và địa lý.

Các ngành công nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến di sản thiên nhiên (tích cực và tiêu cực) như nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng phải cùng tham gia nhằm đảm bảo rằng các nỗ lực bảo tồn di sản thiên nhiên được đưa vào trong quá trình ra quyết định, các hoạt động quản lý và báo cáo thông tin. Cần đảm bảo rằng tất cả các ngành kinh tế chính và cộng đồng tham gia vào các biện pháp bảo tồn có liên quan và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nhiều ngành kinh tế đã thể hiện các mối quan hệ đối tác bền vững trong lĩnh vực này. Công nhận những nỗ lực nói trên cũng là một nhân tố quan trọng tạo động lực tham gia lâu dài trong công tác quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 9 đến năm 2030:

- Tăng cường các phương thức liên kết và hợp tác trong công tác bảo tồn

- Tăng cường thực hiện các thỏa hiệp về quản lý giữa các nhà quản lý công và tư nhân đồng thời liên kết người chủ sở hữu đất.

- Xây dựng một mạng lưới tình nguyện có thể hỗ trợ nhiều hoạt động bảo tồn.

- Tăng cường đưa các giá trị di sản thiên nhiên vào trong các hoạt động quản lý các nguồn tài nguyên và hệ thống quy hoạch.

*Kết quả của mục tiêu 9:

- Tasmania có những đóng góp vào thực hiện các biện pháp bảo tồn quốc gia.

- Tăng cường sự tham gia của các ngành công và tư nhân (chủ yếu là các ngành công nghiệp chính) trong các hoạt động bảo tồn.

- Bảo tồn hệ thống điển hình toàn diện cho các giá trị tự nhiên thông qua các khu bảo tồn công và tại các vùng đất do tư nhân làm chủ và quản lý.

3.2.3. Mục tiêu 10: Tăng cường đầu tư và hợp tác chiến lược

Sự hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng rất quan trọng để đạt được các kết quả khả quan trong công tác bảo tồn như đã được nêu ra trong chiến lược. Nhiều nguồn kinh phí tư nhân trong công tác bảo tồn được huy động thông qua tăng cường một mạng lưới bao gồm các tổ chức phi chính phủ và các đối tác chính thức trong lĩnh vực môi trường giữa các ngành khác bao gồm các ngành kinh tế chính. Bộ sẽ hướng tới một phương thức liên kết hơn trong thực hiện các chương trình bảo tồn tại Tasmania.

Để đảm bảo các giá trị của biện pháp bảo tồn được đánh giá đầy đủ, cần phải tạo những động lực cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. Các động lực này có thể không hạn chế những sáng kiến về mặt tài chính có thể đóng vai trò trực tiếp trong hình thành các khoản tiền trợ cấp, chi phí quản lý hoặc sự giảm bớt số tiền phải trả (giảm giá) hoặc vai trò gián tiếp trong tham gia vào các thị trường. Các phương thức tiếp cận trên cơ sở nghiên cứu thị trường trong bảo tồn tính đa dạng về sinh học, địa lý và hệ sinh thái là một khía cạnh ngày càng được tăng cường trong công tác bảo tồn nói chung. Những minh chứng về các loại hình mang tính chất khích lệ bám sát thị trường bao gồm kinh doanh nước theo quy định (hiệu quả cao và chi phí thấp), đồng thời thị trường carbon mới nổi, nơi buôn bán carbon có thể xây dựng và/hoặc duy trì thảm thực vật. 

Bộ sẽ tiến hành tăng cường các mục đích của chiến lược trên các thị trường mới như các thị trường buôn bán carbon và nước nhằm tăng tối đa hiệu quả của công tác bảo tồn trong khi tránh được những ảnh hưởng tiêu cực không chủ đích đến các giá trị thiên nhiên. Chúng ta sẽ chú trọng tính khả quan trong các kết quả đạt được từ sự tách biệt carbon trong hệ sinh học đối với công tác bảo tồn các di sản thiên nhiên.

Bộ sẽ hỗ trợ các thị trường kinh doanh mới nổi trong lĩnh vực môi trường bằng cách cung cấp các thông tin kịp thời và minh bạch, đồng thời liên kết với các nhà hoạt động phát triển các cơ chế xác định và đánh giá những hoạt động thiết thực với bảo vệ môi trường. Hoạt động này sẽ liên quan đến điều tra các mô hình kinh doanh thành công trên phạm vi quốc gia và quốc tế để làm mô hình mẫu trong các hoạt động cho các tổ chức phát triển ổn định và các chương trình đánh giá đạt tiêu chuẩn về môi trường.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 10 đến năm 2030:

- Liên kết chính sách bảo tồn di sản thiên nhiên với các công cụ phát triển thị trường và tìm cách tăng cường đầu tư từ thiện tư nhân trong các chương trình bảo tồn kết hợp với các nhà hoạt động trong lĩnh vực này.

*Kết quả của mục tiêu 10:

- Tăng sử dụng các công cụ thị trường và các công cụ khích lệ khác trong quản lý di sản thiên nhiên.

- Tăng nguồn tài chính tư nhân cho công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.

- Tăng cường các mối quan hệ đối tác công và tư nhân trong bảo tồn thiên nhiên.

3.2.4. Mục tiêu 11: Các nhà hoạt động và công chúng tiếp cận thông tin cần thiết cho công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.
 
Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết) - ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinhvietnam.com

Bộ sẽ tiếp tục liên kết với các nhà hoạt động nhằm tăng cường cách thức tiếp cận và tiếp tục nâng cấp các hệ thống và công cụ thông tin hiện nay, đồng thời xác định các cơ hội phát triển và cung cấp phương thức tiếp cận thông tin mới. Các công cụ này sẽ tận dụng lợi thế về mặt kĩ thuật và cơ sở hậ tầng mới và hiện đang được sử dụng như Mạng lưới Truyền thông Quốc gia và sử dụng các biện pháp cập nhật nhất trong phát triển và phân bổ nguồn thông tin.

Bộ sẽ cung cấp một miền thông tin riêng trên trang web của Bộ để tiếp cận các thông tin về di sản văn hóa. Trang thông tin này sẽ dựa trên các thông tin hiện đang được lưu trữ trong tập bản đồ Giá trị thiên nhiên bao gồm Cơ sở dữ liệu bảo tồn địa lý Tasmania, Cơ sở dữ liệu (Bản đồ sinh học số Tasmania (TASVEG), Hệ thống thông tin bảo tồn, Trang thông tin về các loài đang bị đe dọa. Bộ sẽ tiếp tục liên kết với các bên tham gia phát triển và tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin này.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 11 đến năm 2030:

- Tiến hành và phát triển các chương trình thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về các giá trị thiên nhiên.

*Kết quả của mục tiêu 11:

- Công chúng tiếp cận thông tin về di sản thiên nhiên và thông tin hỗ trợ các biện pháp bảo tồn và quy hoạch sử dụng đất.

3.3. Mục đích 3: Người dân Tasmania hưởng lợi về mặt xã hội, kinh tế và môi trường từ công tác bảo tồn và quản lý hiệu quả phong cảnh thiên nhiên.

3.3.1. Mục tiêu 12:Các nhà quản lý đất đai và các nhà sản xuất chính được công nhận và được trao giải vì các hoạt động bảo tồn.

Các nhà quản lý đất đai nên được trao giải thưởng về hoạt động bảo tồn tích cực và hiệu quả trên vùng đất của họ theo các quy định pháp luật. Các công cụ tiếp cận thị trường là một nhân tố đánh giá các nhà quản lý đất đai và các nhà sản xuất chính, những người đạt nhiều thành công duy trì sự ổn định của hệ sinh thái. Ngoài ra, nhiều thị trường đang yêu cầu các thực phẩm, sợi, rượu, gỗ và các sản phẩm khác được sản xuất ổn định và các sản phẩm đảm bảo được điều này có thể tiếp cận các thị trường cao hơn và trong một số trường hợp được đánh giá rất cao về giá trị và tầm quan trọng.

Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động này bằng cách tăng cường quản lý đất hiệu quả và nâng cấp thương hiệu Tasmania. Ví dụ, Chính phủ sẽ tăng cường các hoạt động về môi trường của các nhà sản xuất chính, đồng thời hỗ trợ đánh giá môi trường đối với các nhà kinh doanh Tasmania muốn tiếp cận các thị trường và kinh doanh thường hiệu Tasmania thông qua sự đánh giá của bên thứ ba như các hội đồng trực tiếp quản lý. Bộ sẽ tiến hành thúc đẩy các sáng kiến có thể tôn vinh các hoạt động bảo tồn trên các vùng đất tư nhân trong điều kiện khả thi thông qua các chương trình tài trợ của Khối thịnh vượng chung.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 12 đến năm 2030:

- Hỗ trợ các biện pháp phát triển thương hiệu Tasmania như một sản phẩm hàng đầu ổn định về môi trường.

- Tìm hiểu các cơ hội phát triển các kế hoạch thúc đẩy tạo động lực cho các nhà quản lý đất đai, những người thực hiện các hoạt động quản lý đất đai ổn định và tích cực hoạt động nhằm bảo đảm các giá trị thiên nhiên.

*Kết quả của mục tiêu 12:

- Các nhà sản xuất chính nhận được ưu đãi và lợi ích từ thương hiệu Tasmania.

- Các nhà quản lý đất đai nhận được sự hỗ trợ và lợi ích từ các hoạt động duy trì sự ổn định của hệ sinh thái và các hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

3.3.2. Mục tiêu 13: Cộng đồng và nền kinh tế Tasmania nhận được lợi ích từ công tác bảo tồn di sản thiên nhiên
 
Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết) - ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinhvietnam.com

Quản lý di sản thiên nhiên đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa cộng đồng và chính phủ. Người dân Tasmania có lực lượng tình nguyện lớn tại Landcare, Coastcare, Waterwatch và liên kết với các nhóm khác. Nhiều người dân Tasmania có trình độ chuyên môn về quản lý di sản thiên nhiên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tasmania tiến hành nghiên cứu sâu rộng với đội ngũ nghiên cứu đông đảo bao gồm Trường Đại học Tasmania (Utas), Tổ chức Nghiên cứu khoa học và kinh tế Khối thịnh vượng chung (CSIRO), Viện Nghiên cứu Biển và Nam cực (IMAS), Viện Nông nghiệp Tasmania (TIA) và Vụ Quản lý vùng phía Nam Australia.

Ngành du lịch cũng phụ thuộc vào di sản thiên nhiên như một công cụ hàng đầu để thu hút du khách đến với bang, đồng thời các ngành công nghiệp chính cũng phụ thuộc vào dịch vụ sinh thái mà di sản thiên nhiên tạo ra.
Không chỉ tạo việc làm cho người dân Tasmania, di sản thiên nhiên góp phần tạo cách sống của người dân nơi đây, hỗ trợ các hoạt động giải trí phổ biến như cắm trại, trèo thuyền, lặn, câu cá, săn bắn và đi bộ cũng như tạo sự yên bình và sự phục hồi trong cuộc sống hằng ngày của họ. Các hoạt động ngoài trời cũng tạo phong cách sống lành mạnh. Tất cả người dân Tasmania cần có cơ hội nhận được lợi ích từ di sản thiên nhiên.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 13 đến năm 2030:

- Tiếp tục tăng cường di sản thiên nhiên độc đáo của Tasmania, nâng cấp thương hiệu Tasmania và củng cố tầm quan trọng của các giá trị thiên nhiên vì sự phồn thịnh của cộng đồng.

*Kết quả của mục tiêu 13:

- Cộng đồng Tasmania nhận được lợi ích từ công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.

3.4. Mục đích 4: Chiến lược di sản thiên nhiên được thực hiện theo hình thức liên kết, hiệu quả và hợp lý, đạt được kết quả khả quan và ngày càng được tăng cường thông qua các hoạt động trải nghiệm.

3.4.1. Mục tiêu 14: Các biện pháp bảo tồn được thực hiện hiệu quả và hợp lý đồng thời được tăng cường thông qua phương thức quản lý linh động.

Các biện pháp bảo tồn được thực hiện hiệu quả nhằm đạt được các kết quả tốt nhất sau khi tiến hành đầu tư vào các chương trình di sản thiên nhiên, đồng thời xác định các kết quả quan trọng ban đầu mà chiến lược nỗ lực đạt được. Để đảm bảo điều này, Bộ sẽ đóng vai trò liên kết các quá trình thực hiện quyền pháp lý khác nhau và các cơ quan chịu trách nhiệm về quy hoạch tại Tasmania, các tổ chức khu vực NRM, các tổ chức phi chính phủ về môi trường, các nhà quản lý đất, cộng đồng bản xứ và toàn bộ cộng đồng Tasmania.

Chúng ta sẽ liên kết với các cấp chính quyền quản lý quy hoạch và các cơ quan có trách nhiệm khác trong thiết lập và thực hiện chính sách cũng như tiến hành các phương thức về mặt pháp lý trong quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích đưa các kết quả đạt được vào trong công tác bảo tồn di sản thiên nhiên. Bộ cũng sẽ cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ đánh giá và quy hoạch chiến lược cũng như công tác bảo tồn di sản thiên nhiên. Hoạt động này sẽ hỗ trợ và thúc đẩy một phương thức thống nhất trong bảo tồn di sản thiên nhiên tại cả ba khu vực NRM, ba khu vực dự án quy hoạch và 29 khu vực chính quyền địa phương tại Tasmania.

Các thông tin và hoạt động tư vấn của Bộ cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều nhóm tình nguyện tại địa phương và các cơ quan quản lý tăng tối đa ảnh hưởng của chiến lược. Để tạo được ảnh hưởng lớn nhất, cần đảm bảo rằng chúng ta sẽ hỗ trợ và bổ sung các chính sách hiện nay của quốc gia, bang và khu vực bao gồm Chiến lược bảo tồn sự đa dạng sinh học Australia 2010-2030.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 14 đến năm 2030:

- Áp dụng kĩ thuật quản lý linh động và phù hợp nhằm tăng cường các biện pháp bảo tồn.

- Cung cấp định hướng, cách thức tạo nguồn lực, sự hợp tác chiến lược và quản lý các kết quả đạt được.

- Tăng cường đưa chiến lược vào trong các kế hoạch NRM khu vực và các chiến lược sử dụng đất.

*Kết quả của mục tiêu 14:

- Bảo tồn là nhân tố chính khi đưa ra quyết định quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quá trình lập kế hoạch và phát triển chính sách, đồng thời liên kết các chương trình bảo tồn và tạo kết quả quan trọng.

- Việc thực hiện chiến lược sẽ góp phần xây dựng các chiến lược quốc gia, các kế hoạch khu vực, các chiến lược và chính sách được thực hiện song song cùng chiến lược này.

3.4.2. Mục tiêu 15: Luật pháp, chính sách và các quy trình pháp lý tại Tasmania có tính chất tạm thời và sẽ đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Hiện nay, nhiều bộ phận chính sách pháp luật Tasmania có vai trò rất quan trọng với công tác bảo tồn di sản thiên nhiên như Luật Bảo tồn thiên nhiên 2002, Luật bảo vệ các loài bị đe dọa 1995, Luật bảo vệ Cá voi 1988, Luật Quản lý cỏ dại 1999. Sau khi đề ra các mục tiêu bảo tồn lâu dài trong chiến lược này, bước tiếp theo là rà soát, kiểm tra hệ thống luật pháp, các chính sách và các quy trình thủ tục hiện nay. Các công cụ này sẽ được sửa đổi để xác định tính hiệu quả và hữu tích để thực hiện các mục tiêu đặt ra và khi cần thiết loại bỏ sự sao chép và không đồng nhất với những quy định của Khối thịnh vượng chung theo Luật Bảo vệ môi trường và Bảo tồn sự đa dạng sinh học 1999.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 15 đến năm 2030:

- Thực hiện và duy trì luật pháp, chính sách và quy định về bảo tồn hiện nay của Tasmania.

*Kết quả của mục tiêu 15:

Hệ thống pháp luật, chính sách và quy định về bảo tồn của Tasmania có tính chất tạm thời và phù hợp với các quyền thực thi pháp luật khác.

3.4.3. Mục tiêu 16: Báo cáo cấp khu vực, bang và quốc gia sẽ thông tin về việc xác định ưu tiên hàng đầu và quản lý di sản thiên nhiên trong tương lai.
 
Australia: Chiến lược Di sản thiên nhiên Tasmania 2013-2030 (Tiếp theo và hết) - ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinhvietnam.com

Để chiến lược tạo hiệu quả rõ rệt và đạt được các mục đích và mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện phải được giám sát và quản lý minh bạch, tăng cường và thường xuyên. Quản lý, Đánh giá, Báo cáo và Cải thiện (MERI) sẽ là hoạt động chính trong suốt quá trình thực hiện chiến lược. Liên tục cải thiện sẽ tạo những phản ứng kịp thời và hiệu quả trong những hoàn cảnh thay đổi và trước nguồn thông tin mới. Phương thức này cũng sẽ đảm bảo Bộ sẽ có thể đánh giá quá trình thực hiện, đưa ra bất kỳ sự thay đổi khi cần thiết. Khả năng xác định thành công hướng tới đạt được tầm nhìn có thể sẽ tăng cường hỗ trợ các nhà hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và sự tham gia tích cực vào quá trình thực hiện chiến lược. Áp dụng phương thức MERI cũng sẽ giảm nguy cơ sao chép các quá trình báo cáo.

Chúng ta sẽ sử dụng một loạt các phương thức thông tin về tiến bộ đạt trong quá trình thực hiện Chiến lược Di sản thiên nhiên đối với các bên tham gia cũng như cộng đồng. Hoạt động này sẽ bao gồm một quá trình MERI chính thức được thực hiện định kỳ năm năm với thông tin liên tục, cập nhật và các định hướng trong tương lai được xác định. Chúng ta cũng sẽ thông tin về tiến bộ đạt được bằng cách:

- Luôn sẵn có các báo cáo tiến độ thực hiện cho người dân bằng cách đưa các thông tin báo cáo vào trong các văn bản hiện hành như Báo cáo thường niên, Cùng khám phá Tasmania và các báo cáo cáo của Bang.

- Báo cáo định kỳ hàng năm tiến trình thực hiện trước Bộ trưởng quản lý Luật Bảo tồn thiên nhiên 2002.

- Báo cáo tiến bộ đạt được trước Khối thịnh vượng chung và các cấp chính quyền thực thi pháp lý khác.

Một phương thức nghiêm ngặt trong quản lý, đánh giá và rà soát sẽ đẩy nhanh chu kỳ cải tiến liên tục. Điều này sẽ tăng tối đa cơ hội cho các thế hệ hiện nay và tương lai Tasmania đạt được sự cân bằng hợp lý giữa các giá trị môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa.

*Các hành động dài hạn hỗ trợ mục tiêu 16 đến năm 2030:

- Thực hiện một chương trình liên kết quản lý, đánh giá, báo cáo và cải thiện kết quả đạt được trong chu kỳ năm năm nhằm rà soát lại các quá trình bố trí sắp xếp trong quản lý cũng như thiết lập các mục tiêu và các ưu tiên hàng đầu trong tương lai.

*Kết quả của mục tiêu 16:

- Các biện pháp thiết thực và có ý nghĩa được áp dụng để báo cáo những thành công đạt được trong quá trình thực hiện Chiến lược Di sản thiên nhiên.

3.4.4. Mục tiêu 17: Thực hiện phương thức chia theo giai đoạn trong thực hiện chiến lược.

Để có được những thành công hướng tới đạt được các mục đích và mục tiêu của chiến lược cần phải tiến hành một loạt các hành động. Chiến lược xác định 36 hành động dài hạn sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoàn thành chiến lược. Mục tiêu này sẽ đưa ra các hành động Bộ sẽ thực hiện trong thời kỳ ngắn hạn để bắt đầu quá trình và hướng tới xác định các hành động dài  hạn. Các hành động ưu tiên này bao gồm các chương trình và hoạt động được bao gồm trong chiến lược, các hoạt động đang được tiến hành và các sáng kiến mới mà Bộ sẽ tập trung trong thời kỳ ngắn hạn. Các hành động ưu tiên này thể hiện một loạt các lĩnh vực tập trung quan trọng sau:

- Áp dụng một phương thức tiếp cận phong cảnh thiên nhiên trong công tác bảo tồn.

- Lập kế hoạch, phản ứng với sự thay đổi khí hậu.

- Tăng cường an toàn sinh học môi trường

- Thực hiện một phương thức có tính chất chính luận hơn khi dựa trên nguy cơ trong công tác bảo tồn môi trường biển.

- Tiến hành các biện pháp quản lý hiệu quả hơn trong bảo tồn các loài bị đe dọa.

- Tăng cường các mối quan hệ đối tác với cộng đồng bản xứ Tasmania và sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong các hoạt động bảo tồn.

- Rà soát các quy định pháp luật, chính sách và quy trình thủ tục nhằm xác định các cơ hội tăng cường tính hiệu quả và sự hữu ích trong công tác bảo tồn.

Hồng Nhung (lược dịch, nguồn: dpipwe.tas.gov.au)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác