Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1)

(Cinet)- Chính sách văn hóa Áo nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của Chính phủ năm 2013-2018.

1. Bối cảnh lịch sử
 
Sau chiến tranh phát xít Đức, chính sách văn hóa của Áo chủ yếu tăng cường hỗ trợ các nhà hát hoặc tổ chức các lễ hội tại Liên bang, đồng thời giảm sự quan tâm đến phát triển các tác phẩm văn học đương đại, nhà hát lớn, nghệ thuật thị giác và âm nhạc.

Hầu hết các nhà nghệ thuật và các nhà tri thức, những người theo chủ nghĩa phát xít Đức trong suốt cuộc chiến tranh đều không được mời quay trở lại tham gia vào sự phát triển của các chính sách văn hóa.
 
Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1) - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: dulich.vnexpress.net)

Các biện pháp thực hiện chính sách văn hóa của Bộ Giáo dục và Nghệ thuật Liên bang  được thông qua vào năm 1975. Mục đích chính của các biện pháp này nhằm tăng cường các hoạt động văn hóa và nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời giảm khoảng cách về nhận thức của người dân giữa thành phố và nông thôn. Trung tâm dịch vụ văn hóa (OKS) do Bộ quản lý được thành lập nhằm tạo mối liên kết một mặt giữa các nhà nghệ thuật và những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa, mặt khác giữa các trường, các tổ chức giáo dục vị thành niên, các công ty và các trung tâm văn hóa.

Vào những năm cuối của thập kỷ 80, những ưu tiên hàng đầu trong chính sách văn hóa đã thay đổi và các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề bảo trợ và tư nhân hóa văn hóa.

Giữa năm 1998 và 2006, tất cả các chương trình nghị sự về văn hóa nằm dưới sự quản lý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật và thành viên của Văn phòng thủ tướng Liên bang.

Kể từ năm 2007 tất cả các vấn đề liên quan đến nghệ thuật được kết hợp lại với nhau dưới cùng một mái nhà chung khi chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục, Nghệ thuật và Văn hóa Liên bang đến năm 2013.

Kể từ năm 2014, tất cả các vấn đề liên quan đến nghệ thuật và văn hóa được giao cho Bộ trưởng Liên bang  Bộ Nghệ thuật và Văn hóa, Hiến pháp và Truyền thông.

Chính sách văn hóa ở cấp Liên bang tập trung vào các vấn đề về sự đa dạng văn hóa, sự cung cấp các dịch vụ văn hóa, toàn cầu hóa, phát triển các nhà nghệ thuật trẻ. Các điều kiện cơ bản đối với các nhà nghệ thuật và các nghệ nhân ngày càng được tăng cường, trong khi các vấn đề liên quan như thuế và sự cải cách luật bản quyền phải được thảo luận và tập trung xem xét.

Trọng tâm của các chính sách là quảng bá nghệ thuật và nền điện ảnh đương đại, tăng cường sự tham gia vào các hoạt động nghệ thuật và văn hóa, tăng cường sự hiểu biết về nghệ thuật và văn hóa.
 
Chính sách văn hóa Áo năm 2013 nhằm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa cho việc hỗ trợ chế độ lập pháp hiện hành được đề ra trong chương trình của chính phủ năm 2013-2018.

2. Các mục tiêu, thách thức và biện pháp  
 
Mục tiêu 1: Bảo vệ nghệ thuật và văn hóa tại Áo một cách lâu dài

Thách thức: Cam kết chính trị với quỹ cộng đồng cho văn hóa và nghệ thuật, tự do nghệ thuật, đa dạng văn hóa và bình đăng giới ở những lĩnh vực này.

Biện pháp:

Biến những nhu cầu cơ bản và những chi phí liên quan đến Bảo tàng liên bang, Thư Viện quốc gia Áo và Nhà hát “Bundes” hay Nhà hát liên bang (cùng với những quan điểm mục tiêu chung về văn hóa chính trị, sự tối ưu hóa của chính phủ bên cạnh những giám sát liên quan); đầu tư vào chương trình dành cho nhà hát liên bang và các “tài khoản đầu tư văn hóa” cũng trực tiếp và công khai đầu tư vào các học Viện nghệ thuật và văn hóa (bên cạnh Viện liên bang) với mục đích điều khiển nền kinh tế; và xem xét những khả năng mở rộng trách nhiệm của chính phủ liên bang về vấn đề khoản vay cho bảo tàng và gia tăng thêm trách nhiệm;

- Tạo ra những khoản Viện trợ tài chính (quyên góp, ủng hộ), khấu trừ thuế cho việc trùng tu các tòa nhà thị chúng, cho quỹ tài trợ công khai về nghệ thuật và văn hóa của Viện, và cho việc thu mua các tác phẩm của các nghệ sĩ đương thời hoặc đương đại (với một số tiền tương đối lớn);

- Sử dụng những phương pháp bảo vệ trùng tu các tượng đài hoặc nhà cổ (sửa lại Luật liên bang Áo về bảo tồn di tích/DMSG), và xây dựng một nhà kho ngầm cho Thư Viện  quốc gia Áo.
 
Mục tiêu 2: Ưu tiên nghệ thuật đương đại

Thách thức: Tạo ra thông lệ lâu dài cho các nghệ sĩ, liên hoan và các viện văn hóa đang phát triển nghệ thuật đương đại.

Biện pháp:

- Tài trợ nghệ thuật đương đại trong phạm vi cho phép về văn hóa và nghệ thuật.

- Ưu tiên những sáng kiến văn hóa trong khu vực, văn học, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, kiến trúc, nghệ thuật trẻ và sự tiến bộ của phụ nữ trong những lĩnh vực này.

- Phát triển nước Áo thành một điểm đến của điện ảnh và âm nhạc; bảo vệ một cách hợp pháp Hiệp định phim truyền hình cùng với lượng tài trợ như hiện tại; thành lập tổ chức Điện ảnh Áo (FISA); tăng tỉ lệ phim Áo và sản phẩm TV liên quan đến Tập đoàn phát thanh Áo (ORF); tăng lượng tài nguyên cho Quỹ truyền hình, thực thi cam kết của ORF để ủng hộ âm nhạc Áo, đẩy mạnh sản phẩm âm nhạc, quảng bá âm nhạc và sản lượng mua bán âm nhạc.
 
Mục tiêu 3: Giáo dục phát triển văn hóa

Thách thức: Tạo điều kiện cho tất cả mọi người tiếp cận với văn hóa và nghệ thuật không kể đến xuất thân hay vị trí xã hội, quảng bá sự tham gia các hoạt động văn hóa hướng tới một xã hội cởi mở hơn.

Biện pháp:

- Tiếp tục thực hiện chính sách “miễn phí nhập học cho đến khi 19 tuổi” của Bảo tàng liên bang và Thư Viện  quốc gia Áo về việc giáo dục cho trẻ em và thanh niên; tạo nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa các Viện văn hóa và giáo dục.

- Bắt đầu thực hiện “Kế hoạch thư viện Áo” để phát triển mạng lưới thư Viện hiện đại xuyên quốc gia, coi trọng thư viện điện tử và đưa vào những hoạt động điện tử hóa.

- Quảng bá những hoạt động giáo dục vào năm 2018 với dự án “Ngôi nhà lịch sử Áo”, để tưởng nhớ nền văn hóa.
 
Mục tiêu 4: Chi trả công bằng cho công việc sáng tạo

Thách thức: Tạo ra một chiến lược tổng quát cho việc quản lí tài sản trí tuệ, và cải thiện thu nhập cho các nghệ sĩ.

Biện pháp:

- Khai thác tiềm năng tài sản trí tuệ bằng cách phát triển và thực hiện chiến lược quốc gia dành về tài sản trí tuệ, bao gồm tư vấn cùng chuyên gia và cân nhắc toàn bộ phạm. Tăng cường nhận thức chung của toàn dân về vấn đề bảo vệ bản quyền. Xây dựng lại luật bản quyền và các điều khoản liên quan, cân nhắc cụ thể đến việc bảo toàn số liệu cũng như lợi ích khách hàng tại các công ty về nghệ thuật và sáng tạo ở Áo. Tạo ra luật về bản quyền phim tại bộ máy tư pháp châu Âu, phân tích nhu cầu các điều khoản liên quan đến luật bản quyền; xem xét lại những điều khoản đặc biệt liên quan đến ấn phẩm số hóa của những doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh các học bổng và giải thưởng, và cải thiện bảo hiểm xã hội của nghệ sĩ.
 
Mục tiêu 5: Nâng tầm nhìn quốc tế về nước Áo, một quốc gia của nghệ thuật và văn hóa

Thách thức: Củng cố và phát triển danh tiếng của Áo và nâng tầm vị trí quốc tế như một quốc gia của nghệ thuật và văn hóa.

Biện pháp:

- Tăng cường sự ủng hộ trao đổi văn hóa ở châu Âu và thế giới; cam kết gắn kết nghệ thuật và văn hóa tốt hơn nữa trong quá trình hội nhập EU và các chương trình EU.

- Tạo “Kế hoạch văn hóa Áo” trong khuôn khổ quy trình của các bên liên quan và là một phần của việc thực hiện dự án “Thương hiệu quốc gia Áo – Bản sắc và cạnh tranh”;

- Khai thác sức mạnh tổng hợp và nâng tầm ảnh hưởng với nguồn tài nguyên sẵn có để giới thiệu về đất nước Áo như một quốc gia của văn hóa và nghệ thuật;

- Trong năm 2015, nhân dịp kỉ niệm “200 năm Hội nghị Vieanna”, Chính phủ liên bang đã thu xếp một buổi tọa đàm có sự tham gia của thế hệ trẻ, tương lai của lục địa châu Âu.

3. Những vấn đề cụ thể trong chính sách và các phản biện

3.1. Vấn đề về khái niệm chính sách nghệ thuật
 
Tại mức liên bang, chính sách văn hóa được chịu trách nhiệm bởi Hội phân loại Nghệ thuật và Văn hóa dưới sự phân công của Thủ tướng. Nơi này sẽ quảng bá nghệ thuật đương đại tại Áo và của các nghệ sĩ Áo sinh sống tại nước ngoài, bên cạnh đó cũng chịu trách nhiệm cho những chương trình tài trợ các mảng nghệ thuật đương đại như biểu diễn, mỹ thuật, âm nhạc và văn học, điện ảnh, thông tin, nhiếp ảnh, kiến trúc và thiết kế và các đơn vị sáng tạo văn hóa trong khu vực. Dựa trên khái niệm mở về nghệ thuật và văn hóa, nhiệm vụ của Hội phân loại Nghệ thuật và Văn hóa là làm trung gian cho các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tăng cường điều kiện để văn hóa được tham gia sự kiện cộng đồng, tiếp tục bảo vệ và nâng cao điều kiện về công việc văn hóa. Các nhiệm vụ khác có thể kể đến như kêu gọi sự ủng hộ của Viện văn hóa liên bang, bảo vệ tượng đài và di sản văn hóa, giải quyết vấn đề bồi thường cũng như chính sách văn hóa ở EU và quốc tế.
 
Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1) - ảnh 2
Ảnh minh họa (nguồn: vnexpress.net)

3.2. Vấn đề di sản và chính sách
 
Một số Viện văn hóa quan trọng trong ngành nghiên cứu di sản của quốc gia có thể kể đến: Bảo tàng liên bang, Thư Viện quốc gia Áo, Phonotheque Áo (Viện lưu trữ âm thanh), Tòa án nhân dân Vienna, Cơ quan liên bang của tượng đài lịch sử, Viện lưu trữ điện ảnh Áo và bảo tàng điện ảnh Áo. Mỗi cơ quan, Viện kể trên đều đã trải qua một quá trình thay đổi liên quan đến thể chế tổ chức, pháp lý và kinh tế. Cải cách quan trọng nhất chính là quyết định xác nhận tình trạng pháp lí của bảo tàng liên bang và chuyển đổi thành các Viện khoa học dưới sự quản lý của luật công – một bước đi quan trọng để tiến gần hơn với quyền tự trị.

Một phản biện về tình hình tài chính và bảo tàng liên bang chính là về nội dung hoạt động có phần chồng chéo nhau, trong cuộc phản biện đó, có nhiều chuyên gia, đảng chính trị, giám đốc bảo tàng và đại diện báo giới tham gia, điều này dẫn đến sự cải cách toàn diện cho bảo tàng liên bang vào năm 2010. Vấn đề trọng tâm là về chính sách bảo tàng quốc gia, kế hoạch và chính sách toàn diện. Các quy tắc bảo tàng được xem lại và điều chỉnh, mục tiêu được thỏa thuận lại để hợp lí hơn với các bảo tàng, mục tiêu được đặt ra ưu tiên là hoàn chỉnh hồ sơ để đạt được sự minh bạch trong việc thu thập và quảng bá số hóa.

Bên cạnh đó, nguyên thủ tướng văn hóa đã phác thảo một kế hoạch lớn cho việc đầu tư bảo tàng liên bang đến năm 2013 với tổng số tiền lên tới 51.5 triệu EUR, dành cho 3 dự án trọng tâm: mở lại Kunstkammer (Phòng nghệ thuật) tại bảo tàng Vienna Kunsthistorisches và thành lập bảo tàng văn học tại thư viện quốc gia Áo. Những dự án này cùng với những dự án trong tương lai như mở lại 21er Haus, bảo tàng và đại sảnh triển lãm cho nghệ thuật đương đại, kết hợp với Belvedere (nguyên 20er Haus), Bộ trưởng thổi vào luồng gió sáng tạo cho ngành bảo tàng.

Cùng với sự phê chuẩn của UNESCO 2003 về thỏa thuận về bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể, Áo đã cam kết sẽ bảo vệ các di sản văn hóa của quốc gia. Các cơ quan chức năng phụ trách di sản văn hóa phi vật thể trong ủy ban UNESCO Áo bảo đảm sẽ thực hiện thỏa thuận và nâng tầm trách nhiệm thành một thư mục quốc gia.

Khuôn khổ quy ước về giá trị di sản văn hóa cho xã hội (Faro 2005) được ký và phê chuẩn bởi Áo, bắt đầu thực hiện từ năm 2015. Quy ước mở rộng khái niệm văn hóa tới các quy ước khác, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi quốc gia về di sản văn hóa và chú trọng đến mối quan hệ mật thiết giữa di sản văn hóa và phát triển bền vững. Áo hiện nay đã được yêu cầu sử dụng các biện pháp cụ thể để thực hiện quy ước. Osterreichischekulturdokumentation đã được chỉ định để xem xét và đánh giá tình hình tại Áo để tạo ra bản đề xuất cho dự án và biện pháp để thực hiện và đạt được mục tiêu đã đề ra.

4. Văn hóa/nền công nghiệp sáng tạo: chính sách và chương trình
 
Sáu bản báo cáo mức quốc gia về nền công nghiệp sáng tạo ở sáu thành phố Vienna, Linz và Gaz, ... hay ở những tỉnh như Burgenland, vùng Áo thượng lưu, Áo hạ lưu, Styria, Vorarlberg và Tyrol. Tuy nhiên, khái niệm chính thống và khái niệm của doanh nghiệp có sự khác biệt. Khái niệm gần nhất được trình bày trong nghiên cứu đầu tiên về ngành công nghiệp sáng tạo, soạn thảo tại thành phố Vienna, bởi österreichischekulturdokumentation liên kết với Học Viện  nghiên cứu kinh tế Áo (WIFO) (Khai thác tiềm năng kinh tế trong ngành công nghiệp sáng tạo tại Vienna, 2004, đưa ra bởi Hội đồng thành phố Vienna về vấn đề Chiến lược phát triển kinh tế EU, Phòng  thương mại Vienna, Quỹ tài trợ điện ảnh Vienna). Ngành công nghiệp sáng tạo vì vậy bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến kiến trúc, ngành tạo hình  (điện ảnh, video, truyền hình và radio), ngành mỹ nghệ và thị trường nghệ thuật, ngành biểu diễn và giải trí, đồ họa, thời trang, thiết kế, văn học, xuất bản và ấn phẩm in, ngành nghệ thuật đa phương tiện, phần mềm trò chơi và Internet, bảo tàng và thư viện, nền công nghiệp âm nhạc và quảng cáo.

Cung cấp cho chế độ LIKUS, LIKUSkreativ được phát triển, cơ cấu nhãn hiệu CI thành 6 mảng chính: di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật âm thanh, nghệ thật hữu hình, sách và các ấn phẩm nước ngoài. CI bao gồm 20 hạng mục, liên kết với 16 nhãn hiệu của LIKUS, xét duyệt dựa trên bốn tiêu chí nước ngoài.

Theo bản báo cáo thứ sáu của nền công nghiệp sáng tạo Áo cho biết, trong năm 2012, có khoảng hơn 39 000 công ty hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo tại Áo, Điều này đã đồng phản ứng với tổng cộng 10.4% doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nhìn chung, có khoảng 140 000 người làm việc trong nền công nghiệp sáng tạo. Có khoảng 100 000 người được trực tiếp tuyển dụng. Những công ty này kiếm được khoảng 20.3 tỷ EUR, chiếm khoảng 3% kinh tế thế giới.

Theo bản báo cáo thứ 5 của nền công nghiệp sáng tạo Áo tại Vienna, trong năm 2010, cứ một trong sáu công ty tại Vienna đều làm việc cho nền công nghiệp sáng tạo, có khoảng hơn 16 000 công ty với hơn 60 000 nhân viên. Nền công nghiệp sáng tạo vì thế đóng góp 6.5% tổng số nhân viên của các công ty ở Vienna. Trong năm 2010, ngành công nghiệp sáng tạo ở Vienna đã thu về 10.8 tỉ EUR và đạt tổng giá trị gia tăng lên đến 3.8 tỷ EUR.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều sự hỗ trợ cho chương trình từ các cơ quan tài trợ trong nền công nghiệp sáng tạo. Các gói hỗ trợ ở mức liên bang như sau:

Dự án “Tiến hóa” cho chiến lược quảng bá và đổi mới trong nền công nghiệp sáng tạo của Bộ khoa học, nghiên cứu và kinh tế Liên bang kết hợp với argecreativwirtschaftaustria (cwa) andaustriawirtschaftsservice (aws) với ngân sách 25 triệu EUR cho đến năm 2013. “Tiến hóa” cung cấp giáo dục, đào tạo, dịch vụ, tư vấn và mạng lưới cũng như quỹ hỗ trợ kinh tế thông qua chương trình “Thúc đẩy” cho kinh nghiệm phát triển và những doanh nghiệp với sản phẩm đầu tiên trong nền công nghiệp sáng tạo, khởi đầu cho những dự án và các biện pháp nâng cao ý thức.

Hội liên hiệp thời trang Áo hiện đang trao đổi thông tin và hợp tác với cơ quan dịch vụ về giao diện thiết kế thời trang, kinh tế và văn hóa. Ưu đãi với các quỹ ngân sách hàng năm lên tới 10 000 EUR từ quỹ Thủ tướng liên bang và thành phố Vienna, hội liên hiệp giải thưởng tài trợ 8000 EUR cho những nhà thiết kế thời trang trẻ trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ AFA”. Mục đích là để cải thiện cơ hội sự nghiệp cho các nhà thiết kế thời trang Áo trong thị trường nội địa và quốc tế. Những nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo là thắt chặt sự cạnh tranh quốc tế, phát triển ý thức xuất bản và báo chí cũng như tăng cường quảng cáo trong quốc gia và quốc tế.
Từ năm 2004, có nhiều đóng góp quốc tế dành cho nền công nghiệp sáng tạo, được khởi động bởi "AußenwirtschaftÖsterreich” (AWO; Ngoại thương Áo) và Phòng thương mại Áo (WKO). Từ đó, cùng với gần 100 quỹ đồng tài trợ các dự án quốc tế, hơn 1800 công ty Áo đến từ các mảnh nghiệp vụ như thiết kế, kiến trúc, âm nhạc, thời trang, nghệ thuật, đa phương tiện và điện ảnh đã nhận được sự đóng góp và hỗ trợ từ 20 nước khác nhau từ 5 lục địa.

Nhóm creativwirtschaftaustria (cwa) từ phòng thương mại Áo đã trì hoãn lợi nhuận từ ngành công nghiệp sáng tạo ở tầm quốc gia, châu Âu và thế giới. Cam kết sẽ phát triển ngành công nghiệp sáng tạo tại Áo và tạo ra sự kết hợp với các ngành công nghiệp khác. Các nhà hoạt động cho rằng những kĩ năng phát triển sẽ hỗ trợ thành công về mặt kinh tế cho các nhà sáng tạo thông qua những dịch vụ hữu hình và mạng lưới quan hệ giữa các công ty và bên trung gian, đại diện lợi ích của ngành công nghiệp sáng tạo và thông tiný thức, sẽ đóng góp vào việc vận hành kiến thức để tạo ra những thành tựu hữu hình cho ngành sáng tạo.

Những dự án quan trọng trong ngành công nghiệp sáng tạo đã được nâng tầm cấp tỉnh và thành phố: từ năm 2003, dự án “Khởi động – Cơ quan sáng tạo thành phố Vienna”, thành lập bởi Hội đồng thành phố Vienna. Trong năm 2004, dự án Khởi động và cơ quan kĩ thuật thành phố Vienna đã sát nhập thành cơ quan kinh doanh Vienna. Cơ quan kinh doanh Vienna chủ yếu hỗ trợ các dự án thuộc các ngành thời trang, âm nhạc, đa phương tiện, thiết kế, xuất bản, thị trường nghệ thuật và kiến trúc, Khởi động tiếp tục phục vụ về thông tin, dịch vụ và trung tâm mạng lưới cho ngành công nghiệp sáng tạo ở Vienna.

Tuần báo thiết kế Vienna, liên hoan thiết kế quốc tế từ năm 2006 là một trong những bệ phóng cho việc trình bày dự án của họ và nó cũng góp phần tăng cường hợp tác giữa văn hóa, thiết kế và kinh doanh. Sự kiện này cũng góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về sự quan trọng của hạng mục thiết kế. Hội chợ thiết kế quốc tế Blickfang, thành lập từ năm 1993 tại Stuttgart, từng được tổ chức tại Zurich, Basel, Copenhagen và Hamburg, và lần đầu được tổ chức tại Vienna từ năm 2004. Sự kiện này cũng đã có những đóng góp tới sự thành công và hồ sơ của ngành công nghiệp sáng tạo cũng như sự quan trọng của thiết kế ở đất nước Áo.

Những đơn vị chính quyền liên bang để hỗ trợ nền công nghiệp sáng tạo bao gồm ZentrumfürKreativwirtschaft Burgenland,  Creative Industries Styria (CIS), Creative Region Oberösterreich, KreativwirtschaftOberösterreich, Create Standortagentur Tirol, Hafen 11 Kreativwirtschaft in Klagenfurt,  và  designaustria. Những đơn vị này cùng với mục tiêu phát triển hơn nữa ngành công nghiệp sáng tạo trong khuôn khổ khu vực và mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, giao dịch và dịch vụ.

Dự án “VINCI – phiếu mua trong ngành công nghiệp sáng tạo” đã được khởi động tại Salzburg, 1 trong 4 vùng thử nghiệm tại liên minh châu Âu vào tháng 9 năm 2012. Đây là dự án khởi động bởi Liên minh công nghiệp sáng tạo châu Âu (EICA), thực hiện bởi austriawirtschaftsservice (aws): 20 công ty cỡ nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp sáng tạo đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt với 5000 EUR để hiện thực hóa những ý tưởng dự án. Dự án được trài trợ bởi Hội đồng châu Âu và Bộ khoa học, nghiên cứu và kinh tế liên bang.

Bộ Khoa học, nghiên cứu và kinh tế Áo tiếp nhận cấu trúc gây quĩ và thực hiện kế hoạch sử dụng phiếu mua đối với các doanh nghiệp Áo. Từ năm 2013, 1 220 doanh nghiệp đã nhận được phiếu mua và bộ đã cung cấp 6 triệu EUR, 300 phiếu mua được chi ra hàng năm.

Từ năm 2009, có một dự án dành cho phòng thuơng mại Áo/ ARGE Creativ Wirtschaft, được gọi là Creativdepot. Trong dữ liệu trực tuyến này, tác phẩm của mọi thể loại (điện ảnh, thơ ca, bài viết trên blog, những phần mềm mở, vv) có thể được lưu lại để bản quyền của chúng trở nên hữu hình và được bảo vệ. CreativDepot đưa ra những chức năng sau: miêu tả công việc, mã công việc, giấy phép tiêu chuẩn, liên kết vĩnh cửu giữa công việc và giấy phép, tem điện tử, chức năng bình luận và lựa chọn thị trường.

Trong năm 2012, đơn vị thiết kế quan trọng nhất của Áo (Công nghiệp sáng tạo Styria,designaustria, diễn đàn thiết kế Wien, MAK và tuần lễ thiết kế Vienna) đồng tổ chức bệ phóng mở AustriaDesign.net. Mục đích là giới thiệu thiết kế từ nước Áo ở các sự kiện quốc tế và quan trọng hơn cả là có thể kết nối và cộng tác với tốt hơn với các hoạt động quốc tế sau này. Đây chính là nền tảng được hỗ trợ bởi Bộ khoa học, nghiên cứu và kinh tế, và hội thúc đẩy Außenwirtschaft Áo.

Một trong những lĩnh vực quan trọng được nhấn mạnh bởi Bộ trưởng Bộ văn hóa là giúp đỡ nền điện ảnh. Để có thể đẩy mạnh quảng bá cho ngành điện ảnh thế hệ mới, một cơ quan hợp tác ở Cục Điện ảnh tại Hội phân loại Nghệ thuật và Văn hóa tại dinh thủ tướng liên bang, cùng với Viện điện ảnh Áo (OFI) hoạt động như một điểm trong mạng lưới và kết nối kết cấu với các đợt quảng bá toàn quốc cho những thế hệ đang lên.

Một biện pháp khác để đẩy mạnh công nghiệp điện ảnh Áo được giới thiệu vào năm 2011, cùng với sáng kiến hỗ trợ Flímtandort Áo (FISA, địa điểm phim tại Áo) bởi Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế để hỗ trợ sản xuất phim quốc gia. Cho đến năm 2012, chương trình được tài trợ bởi 20 triệu EUR. FISA tạm thời được mở rộng tới cuối năm 2014 thêm 7.5 triệu EUR hàng năm. Lượng hỗ trợ được kì vọng sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm 2015.

Để quảng bá sự hợp tác giữa điện ảnh và truyền hình, Hiệp định điện ảnh – truyền hình được thực hiện giữa Viện điện ảnh Áo và Tập đoàn phát thanh Áo lần đầu tiên năm 1981. Mục tiêu chính là cung cấp cụ thể những sự hỗ trợ cho truyền hình để làm phim. Cùng với sự đổi mới của Hiệp định điện ảnh – truyền hình năm 2011, quỹ hỗ trợ hàng năm cho công nghiệp phim Áo được quyên tặng từ 5.9 triệu EUR đến 8 triệu EUR mỗi năm. Uỷ ban bao gồm các thành viên từ Viện  điện ảnh (OFI) và ORF sẽ quyết định lượng hỗ trợ. Yêu cầu hỗ trợ có thể được đưa từ những nhà sản xuất phim.
 
Chính sách văn hóa của Áo (Phần 1) - ảnh 3
Hallstatt (Ảnh mang tính chất minh họa: nguồn dulich.dantri.com.vn)

5. Sự đa dạng văn hóa và các chính sách hội nhập
 
Trong năm 1976 Chính phủ liên bang đã thông qua luật mới Luật về quyền của người dân tộc địa phương tại Áo, Volksgruppengesetz (Luật về các nhóm dân tộc), đã hạn chế những quyền được trình bày trong Điều 7 của Hiệp ước quốc gia 1955. Năm nhóm – sau này được mở rộng thành 6 – được công nhận là các nhóm dân tộc thiểu số ở nhiều vùng khác nhau của Áo: người Slovenes (tại Carinthia và Styria), người Croats ( tại Burgenland), người Hungary (tại Burgenland và Vienna), người Séc và Slovaks (tại Vienna). Trong năm 1992, người Roma (tại 9 vùng của Áo Bundelander) đã trở thành nhóm dân tộc mới nhất được công nhận. Một cuộc tranh cãi giữa các nhóm dân tộc đã được công nhận về sự bảo vệ về di sản văn hóa đang không được áp theo quy chuẩn.

Theo thông tin và số liệu của STATISTIK Áo, sự suy tàn của các dân tộc thiểu số Áo (Volksgruppe) từ đầu năm 2015 là: Slovenes 21 000 người; Burgenland-Croats ca. 40 -50000 (ước tính bởi Trung tâm dân tộc thiểu số Áo ÖsterreichischesVolks-gruppenzentrum) và người Hungary 61 000; Séc 40 000, Slovaks 35 000 người. Không có số liệu nào cho người Roma và người Áo; ước tính có khoảng 25 000 người Roma tại Áo, Dự án được trình bày bởi Đại học Graz thì ước tính có khoảng 50 000 người).

Khoảng 1.15 triệu người nước ngoài đang sống tại Áo năm 2015 (13.3% so với tổng dân số). Gần như một nửa những người không mang quốc tịch Áo đến từ liên minh châu Âu, khoảng hơn 240 000 người từ 14 nước thành viên “chủ chốt” của Liên minh châu Âu ( gia nhập Liên minh châu Âu trước năm 2001). 170 000 người Đức, nhóm người ngoại quốc lớn nhất tại Áo hiện nay (chiếm 15% tổng số người ngoại quốc). Có khoảng 300 000 người đến từ một trong 13 nước tham gia Liên minh châu Âu năm 2004, đa số đến từ Romania (73 000). Gần 9000 người đến từ các nước châu Âu khác, Thụy Sỹ hay các nước thành viên của Liên minh châu Âu và các nước nhỏ hơn. 560 000 người còn lại trong tổng số dân số đến từ các nước thứ 3, trong đó người Turks (115 000 người) là nhóm đông nhất, theo sau là nhóm Serbs (114 000 người) và các công dân đến từ Bosnia và Herzegovina (90 000). Người châu Á là nhóm công dân lớn nhất sau các nước châu Âu tại Áo với 98 000 người.

Cũng như các nước châu Âu, Áo là điểm đến của dân tị nạn từ các vùng chiến tranh, như Syria, Afghanistan và Iraq. Trong nửa đầu năm 2015, số lượng đơn xin tị nạn đã tăng hơn 200% từ 9000 đến hơn 28 000, tỉ lệ thông qua đơn này khoảng 39%. Xét nhu cầu một số lượng lớn người dân đang tìm kiếm sự giúp đỡ, quá trình thành lập chính sách và thủ tục hành chính đang đối mặt với những thử thách lớn liên quan đến hội nhập xã hội và văn hóa. Sự phân loại hội nhập của Bộ liên bang châu Âu về Hội nhập và Đối ngoại chịu trách nhiệm hoàn thành những nhiệm vụ này. Kế hoạch hành động quốc gia về hội nhập (NAPI) phối hợp tất cả các biện pháp hội nhập chính trị và sáng kiến cho quốc gia, chính quyền liên bang và chính quyền địa phương cũng như các đối tác xã hội.

Ban hành động của Chính phủ liên bang về Volksgruppengesetz (Hiệp định các nhóm dân tộc 2000) được ghi vào hiến pháp (điều 8, đoạn 2) như khái niệm quốc gia) chịu trách nhiệm về việc cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số. Sự thiết yếu, các tổ chức, nền tảng phát triển, và các quỹ hỗ trợ cho các dự án với các đối tượng cụ thể là người dân tộc thiểu số, nhà thờ và các cộng đồng tín ngưỡng và các cơ quan, Viện  của họ. Với 3.9 triệu EUR, ngân sách cho các nhóm dân tộc gần như không thay đổi từ năm 1995.

Năm 2001, Chính phủ đã ký Hiến chương châu Âu về Vùng và Ngôn ngữ thiểu số. Năm 2006, Áo kí Công ước UNESCO về việc bảo vệ và quảng bá sự đa dạng và thể hiện văn hóa. Từ năm 2004, “Đa dạng văn hóa AGRE” đã được thực hiện, trong đó, cùng với các thành viên của Uỷ ban UNESCO Áo, đại diện các nhóm lợi nhuận về văn hóa và các tổ chức văn hóa, từ tổ chức phi chính phủ NGO, chuyên gia trong ngành nghiên cứu chính sách, và từ các bộ, các tỉnh liên bang, phân tích tính áp dụng Hiệp ước tại Áo.

Ban đặc biệt về hội nhập và đa dạng (MA 17) của Hội đồng thành phố Vienna chịu trách nhiệm điều hành việc hội nhập của dân nhập cư và hỗ trợ các viện trong quá trình phát triển và đa dạng hóa. Quá trình giám sát hội nhập và phát triển tại Vienna bắt đầu từ năm 2008. Cho tới nay đã có 3 bản báo cáo được đưa ra (2010,2012 và 2014) ghi lại những thay đổi, chuyển đổi, phát triển và thách thức cho cộng đồng, chính sách, chính trị và chế độ hành chính.

Hiền Lê lược dịch (theo culturalpolicies.net)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác