Kế hoạch phát triển văn hóa của Canada giai đoạn 2014-2020 (Tiếp theo và Hết)

Bài liên quan:

>>> Kế hoạch phát triển văn hóa của Canada giai đoạn 2014-2020 (Phần 1)


(Cinet)- Nanaimo là khu vực có nền văn hóa vô cùng đa dạng và phong phú. Để phát huy những thế mạnh của vùng, chính phủ đã đề ra các chiến lược phát triển văn hóa, cải thiện đời sống cộng đồng.

5. Chiến lược quy hoạch

Các định hướng chiến lược sau đây đã được xác định trong bốn lĩnh vực phát triển văn hóa để hỗ trợ đạt được tầm nhìn và phá vỡ các hành động sẽ giúp đạt được kế hoạch của chúng ta. Chúng vạch ra các mục tiêu ưu tiên, chiến lược và khuyến nghị trong các lĩnh vực: Tăng cường sức mạnh của các ngành sáng tạo, nền kinh tế sáng tạo, kết nối con người, cộng đồng và ý tưởng, không gian và địa điểm văn hóa.
 
Kế hoạch phát triển văn hóa của Canada giai đoạn 2014-2020 (Tiếp theo và Hết) - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: trekearth.com)

5.1. Tăng cường sức mạnh của các ngành sáng tạo

Quan hệ đối tác và hợp tác

Khai thác các cơ hội để phối hợp các nỗ lực làm tăng cường rất nhiều tác động của tất cả các chương trình, các sự kiện và lễ hội văn hóa ở Nanaimo. Các tổ chức văn hóa sẽ rất dễ dàng làm cho thành phố của chúng ta sống động do văn hóa chỉ để tập trung vào những nỗ lực của mình và bỏ lỡ cơ hội để làm việc cùng nhau và với thành phố và các doanh nghiệp. Tăng cường lĩnh vực sáng tạo của chúng ta sẽ có những nỗ lực phối hợp từ tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực văn hóa, cũng như cộng đồng nói chung.

Mục tiêu:

Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các tổ chức, doanh nghiệp văn hóa và gia tăng cơ hội làm việc cùng nhau để xây dựng năng lực trong các tổ chức.

Chiến lược:

a. Khuyến khích và tạo điều kiện hợp tác với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp phi lợi nhuận: giáo dục và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức sống văn hóa cho sự thịnh vượng kinh tế.

b. Làm việc với Trường Đại học Đảo Vancouver (VIU) để tìm cách để thu hút học sinh theo học tại trường, bao gồm cả sinh viên quốc tế để họ được phản ánh trong thành phố và làm cho thành phố này là của mình; thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố và các trường đại học và tìm cách để kết nối những tâm hồn trẻ để mang lại năng lượng trẻ trung sôi động hơn vào cốt lõi trung tâm thành phố.

c. Phối hợp với Trường học # 68 và Đại học Đảo Vancouver để đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của chúng ta đang chuẩn bị cho các nền kinh tế mới của sự sáng tạo và đổi mới và kỹ năng cần thiết đang được phát triển cho các cơ hội kinh doanh hiện tại và tương lai ở Nanaimo.

d. Thu hút các nhà lãnh đạo giáo dục Nanaimo vào các cuộc thảo luận về nghệ thuật và giáo dục, các cơ hội nghệ thuật liên quan đến phát triển chuyên môn cho giáo viên và làm thế nào để tăng cường các cơ hội trải nghiệm văn hóa trong lớp học và cuộc sống cộng đồng.

Hành động:

a. Xây dựng mối quan hệ và các mối liên kết tốt giữa con người, các trường học và các tổ chức văn hóa thông qua việc hợp tác và chia sẻ tài nguyên - tất cả làm việc hướng tới một tầm nhìn và mục tiêu chung.

b. Theo đuổi quan hệ đối tác nhà nước và tư nhân cho sự phát triển cơ sở văn hóa, các chương trình văn hóa và hỗ trợ hoạt động, các sự kiện và lễ hội.

c. Cung cấp và hỗ trợ các cơ hội kết nối mạng thường xuyên, các hội thảo giáo dục, diễn đàn, v..v để hỗ trợ các tổ chức văn hóa và những người hoạt động trong ngành văn hóa sáng tạo và chuyên nghiệp (bao gồm cả cơ hội trực tuyến).

 d. Tạo ra một "Mạng lưới Sáng tạo" Nanaimo để liên kết tất cả các tổ chức văn hóa và nghệ thuật Nanaimo với các ngành công nghiệp dựa trên tri thức sáng tạo các cơ hội học tập, mạng lưới và các cơ hội hợp tác.

e. Gặp gỡ hàng năm với các nhà lãnh đạo giáo dục trong Trường học Quận # 68 để thảo luận về nghệ thuật và văn hóa trong trường học.

f. Gặp gỡ hàng năm với Hiệu trưởng Đại Học Đảo Vancouver và các giảng viên được lựa chọn để thảo luận về những nỗ lực với các thành phố vì lợi ích của học sinh và cộng đồng.

g. Khuyến khích các đối tác văn hóa tham gia vào cộng đồng và tìm kiếm thông tin phản hồi liên quan đến các chương trình và dịch vụ của họ một cách thường xuyên.

Lập bản đồ tài sản văn hóa

Một bản đồ tài nguyên và tài sản văn hóa đã được phát triển trong giai đoạn đầu tiên của quá trình quy hoạch văn hóa để xác định tài sản và khoảng trống văn hóa hiện tại của Nanaimo. Quy hoạch văn hóa bao gồm việc xác định, tận dụng tài sản và các nguồn tài nguyên văn hóa của cộng đồng về chất lượng của cuộc sống và sự thịnh vượng kinh tế. Lập bản đồ văn hóa là một công cụ được sử dụng để xác định và lập bản đồ tài sản và tài nguyên văn hóa cộng đồng. Nó giúp chúng ta xác định điểm mạnh và điểm yếu và chuẩn bị nền tảng cho việc xác định nhu cầu và cơ hội cho đầu tư phát triển văn hóa trong tương lai.

Mục tiêu:

Tiếp tục kiểm kê và lập bản đồ tài sản và tài nguyên văn hóa cộng đồng để xác định nhu cầu và cơ hội cho đầu tư phát triển văn hóa trong tương lai và để chứng tỏ bề rộng và sự đa dạng các hoạt động văn hóa trong cộng đồng.

Chiến lược:

a. Tiếp tục đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên di sản văn hóa của Nanaimo (di sản được xây dựng, di tích lịch sử, các địa điểm khảo cổ học) được bảo tồn sao cho chúng vẫn hấp dẫn, cũng như mang tính cấu trúc và kiến trúc cho các thế hệ tương lai.

b. Tiếp tục bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên tươi đẹp có giá trị tài sản văn hóa của chúng ta; tổ chức và thúc đẩy các thông tin, bảng chỉ dẫn và liên kết về nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta cho các cư dân và du khách.

c. Tổ chức văn hóa, lịch sử và nghệ thuật Quốc Gia Đầu tiên Snunéymuxw bằng cách hỗ trợ các nỗ lực của họ trong việc kể những câu chuyện thú vị độc đáo của mình cho giáo dục và hưởng thụ công cộng.

Hành động:

a. Duy trì một bản tóm tắt và bản đồ văn hóa toàn diện định nghĩa về văn hóa địa phương của chúng ta và chứng minh được bề rộng và sự đa dạng các hoạt động văn hóa, nguồn lực và cơ sở vật chất trong cộng đồng; sử dụng các bản đồ văn hóa như một công cụ để làm cho trường hợp cho văn hóa.

b. Xác định các thế mạnh và điểm yếu, nhu cầu, cơ hội và ưu tiên cho việc thúc đẩy tài sản và nguồn lực văn hóa hiện có cho lợi ích kinh tế và lợi ích toàn cộng đồng.

c. Duy trì và nâng cao cổng văn hóa thông tin trực tuyến của chúng ta, nơi người dùng có thể tìm hiểu thông tin về tất cả các tài sản và nguồn lực văn hóa của Nanaimo; sử dụng bản đồ văn hóa như một công cụ tính năng cho các cổng thông tin với chức năng tương lai sẽ được phát triển vào một ngày không xa (lịch sự kiện và lễ hội, bản tóm tắt và bản đồ nghệ thuật công cộng, bản đồ bản sắc văn hóa, nghệ thuật/ các chương trình và các hoạt động văn hóa là những ví dụ).

d. Xây dựng chương trình dựa trên web và ứng dụng điện thoại thông minh có thể cung cấp các cổng trực tuyến với các liên kết nhanh đến các thông tin về các nguồn lực văn hóa, tiện nghi, lịch sử, những câu chuyện và điểm tham quan của Nanaimo.

e. Xây dựng một bản tóm tắt và bản đồ bản sắc cộng đồng trong việc xác định và ghi lại lịch sử, giá trị, bản sắc độc đáo, truyền thống và những câu chuyện ý nghĩa xác định tính độc đáo của Nanaimo; điều này sẽ làm tăng thêm các bản đồ nguồn tài nguyên văn hóa và là một phần của cổng văn hóa thông tin trực tuyến.

Hội nhập và bền vững

Kế hoạch phát triển bền vững và quy hoạch văn hóa quan trọng ngang nhau và bổ sung cho nhau. Kết hợp các thành phần văn hóa vào quy hoạch và phát triển thành phố sẽ nhận ra văn hóa như là một phần quan trọng của việc xây dựng cộng đồng chung. Văn hóa được kết nối với tất cả các khía cạnh của cộng đồng và cần phải được xem xét trong việc lập kế hoạch và ra quyết định về việc sử dụng đất đai, đầu tư, kinh doanh, giáo dục, du lịch và phát triển. Lồng ghép văn hóa trong quy hoạch cộng đồng làm cho cộng đồng trở nên hấp dẫn, xã hội và nền kinh tế sôi động và đa dạng. Nó đang quy hoạch cho chất lượng cuộc sống và nơi ở.

Mục tiêu:

Thực hiện "Sức sống văn hóa" như trụ cột thứ tư của sự bền vững và kết hợp quy hoạch văn hóa vào quy hoạch và đưa ra quyết định của thành phố (quy hoạch và phát triển thành phố thông qua một ống kính văn hóa).

Chiến lược:

a. Phát triển hỗ trợ vững chắc cho việc quy hoạch văn hóa tổng hợp giữa các hội đồng, quản lý cấp cao và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

b. Tạo thuận lợi cho nghệ thuật cơ sở/cơ hội văn hóa từ những người trẻ tuổi và có trụ sở tại khu phố và trường học.

c. Tìm cách để đảm bảo tính bền vững cho các nghệ sĩ và nghệ nhân là rất cần thiết đối với bối cảnh văn hóa và nghệ thuật sôi động.

d. Hỗ trợ giáo dục và nâng cao nhận thức về lợi ích của việc đầu tư trong quy hoạch và phát triển văn hóa (văn hóa làm nền tảng cho một thành phố có thể sinh sống).

Hành động:

a. Đảm bảo kinh phí đầy đủ và ổn định cho các tổ chức văn hóa và tăng cường đầu tư của thành phố trong các tổ chức và nhân dân về văn hóa sử dụng và làm sinh động không gian văn hóa của chúng ta.

b. Lãnh đạo/hội thảo đào tạo liên tục và kết nối mạng cơ hội cho các tổ chức văn hóa và doanh nghiệp sáng tạo.

c. Xây dựng một chiến dịch tiếp thị và nhận thức để tôn vinh các tài nguyên văn hóa của chúng ta và thúc đẩy các lợi ích của văn hóa trong cộng đồng.

Đầu tư

Cư dân ngày càng hỗ trợ các sáng kiến mà họ biết là những đầu tư âm thanh tốt nhất với các lợi ích và phản hồi đã được chứng minh. Điều quan trọng là giáo dục người dân về lợi ích của việc đầu tư vào văn hóa. Thành phố này cũng là vị trí để đánh giá dự án, tổ chức, sự kiện nào sẽ cung cấp những phản hồi tốt nhất về đầu tư. Đầu tư vào văn hóa có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trong các hình thức của việc làm, thu hút và giữ chân người tài và đầu tư kinh doanh và xây dựng một cộng đồng văn hóa sôi động và thịnh vượng.

Mục tiêu:

Đầu tư vào quy hoạch và phát triển văn hóa như là một phần cốt lõi của việc xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và thành công.

Chiến lược:

a. Hỗ trợ kinh phí thường xuyên và nguồn tài trợ chính ổn định cho các tổ chức văn hóa và nghệ thuật phi lợi nhuận, những người sau đó sử dụng nguồn tài trợ chính này để tận dụng nguồn tài trợ từ các nguồn khác (cấp độ khác của chính phủ, doanh nghiệp, các nhà tài trợ tư nhân, cơ sở, v..v).

b. Đầu tư nhiều hơn trong các tổ chức và những người làm sinh động hơn không gian văn hóa của chúng ta.

c. Tiến hành rà soát kinh phí tổng thể đối với nền văn hóa ở Nanaimo để hỗ trợ thành công lâu dài.

Hành động:

a. Tăng Qũy Trợ Cấp Hoạt Động Văn Hóa hàng năm/ người lên 2%/ năm trong 5 năm.

b. Tiến hành rà soát quy trình trợ cấp văn hóa và tiêu chí tài trợ cho cả Qũy Trợ Cấp Hoạt Động Văn Hóa và Trợ Cấp Lễ Hội và Sự Kiện để đảm bảo rằng các quỹ của thành phố được đầu tư một cách hiệu quả và khôn ngoan cho sự phản hồi tốt nhất của những người sống và làm việc ở đây.

Quản trị

Lĩnh vực văn hoá của Nanaimo sẽ tăng trưởng và mở rộng thông qua sự hỗ trợ phù hợp của cộng đồng, đầu tư chiến lược của thành phố, sự đổi mới và hành động của nghệ thuật, các ngành công nghiệp văn hóa và di sản. Như đã nêu trong thông tin phản hồi của cộng đồng, điều quan trọng là cho thành phố cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng văn hóa và lãnh đạo trong quy hoạch, phát triển văn hóa cộng đồng rộng. Việc thiết lập một cơ cấu và tổ chức quản trị mới ở Nanaimo cũng rất quan trọng để khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc đầu tư khôn ngoan, hành động táo bạo, tập trung hỗ trợ và năng lượng của cộng đồng.

Vai trò của thành phố trong việc phát triển văn hóa là:

• Cung cấp sự tham gia và tham vấn cộng đồng liên tục về các sáng kiến quy hoạch văn hóa

• Cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ văn hóa rộng lớn cho tất cả các cư dân

• Quy hoạch và đưa ra quyết định cộng đồng thông qua một ống kính văn hóa

• Đầu tư vào / hoặc quản lý tài sản và các nguồn tài nguyên văn hóa

• Tiếp tục thực hành quy hoạch, bảo tồn và trình bày di sản tốt nhất

• Hỗ trợ lĩnh vực văn hoá thông qua thuận lợi, hợp tác và đầu tư

• Hỗ trợ giáo dục và đào tạo đến lĩnh vực văn hóa và sáng tạo

• Duy trì một cổng thông tin văn hóa và bản đồ văn hóa cập nhật trực tuyến

Mục tiêu:

Tập trung sự chú ý và các nguồn lực của thành phố vào việc cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng văn hoá và dịch vụ văn hoá phi thường, lãnh đạo và tham gia cho tất cả các cư dân cũng như cư dân tiềm năng.

Chiến lược:

a. Tạo ra một "Ủy Ban Thành Phố Sáng Tạo" báo cáo trực tiếp với hội đồng thành phố

b. Tạo ra một bộ phận "Dịch Vụ Văn hóa" do Ban quản lý Văn hóa quản lý báo cáo cho Giám đốc Công viên, khu giải trí và văn hóa với nhân viên văn hóa được chỉ định chịu trách nhiệm quy hoạch và phát triển văn hóa và thực hiện Kế Hoạch Văn Hóa; việc phân chia văn hóa này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ cho Ủy ban Thành phố Sáng tạo.

c. Thiết lập liên kết hiệu quả giữa các quá trình quy hoạch văn hóa và quy trình quy hoạch địa phương khác: Quy hoạch Cộng đồng, Quy hoạch xã hội, Quy hoạch Môi trường, Giao thông vận tải, Quy hoạch kinh tế (NEDC), Chiến lược thực phẩm địa phương và Cảm hứng Nanaimo, v..v

Hành động:

a. Đánh giá cơ cấu quy hoạch di sản và văn hóa hiện tại của thành phố để xác định cách liên kết chúng tốt nhất.

b. Chuẩn bị báo cáo hàng năm cho Hội đồng có nêu rõ các tiến bộ đạt được về việc thực hiện các mục tiêu và chiến lược trong kế hoạch này

"Văn hóa và nghệ thuật là cơ sở cho cách chúng ta sống, làm việc và vui chơi. Chúng truyền cảm hứng sáng tạo và đưa mọi người lại với nhau để tận hưởng tất cả những điều đẹp trong cuộc sống. Nghệ thuật khuyến khích mọi người học hỏi và phát triển như các cá nhân và nhóm. Văn hóa và nghệ thuật tạo ra cộng đồng trên nhiều cấp độ và gắn kết mọi người lại với nhau. Cảm nhận về nơi ở, sự tham gia của cộng đồng, và niềm hạnh phúc chung là phần thiết yếu cho sự phát triển bền vững của một dân số khỏe mạnh.”

5.2. Nền kinh tế sáng tạo

Giống như nhiều cộng đồng khác của Canada, Nanaimo đang thay đổi từ việc dựa vào nguồn kinh tế chỉ phụ thuộc duy nhất vào nguồn tài nguyên đến một nền kinh tế bao gồm một ngành công nghiệp dựa trên các kiến thức sáng tạo phụ thuộc vào các chuyên gia sáng tạo lành nghề. Sáng tạo là nguồn gốc cơ bản của sự giàu có trong nền kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng là Nanaimo nâng cao giá trị của quy hoạch văn hóa và làm tan chảy nó với quy hoạch xã hội, kinh tế và môi trường với các chiến lược nêu rõ để tạo ra sự giàu có trong nền kinh tế mới này.

Nanaimo cũng là vị trí để được hưởng lợi từ quy hoạch văn hóa tổng hợp bởi vì chúng ta đã cung cấp một lối sống chất lượng mà nhiều thành phố khác phải ghen tị và ngày càng trở nên hấp dẫn. Chúng ta có một sự giàu về số lượng ngày càng tăng của các tài sản văn hóa mà chúng ta có thể tận dụng để thu hút những người sáng tạo trong nhiều lĩnh vực để sinh sống, làm việc và đầu tư tại Nanaimo.

Các công việc và doanh nghiệp của nền kinh tế sáng tạo, dựa trên kiến thức đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Nanaimo. Lĩnh vực này sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với hầu hết các lĩnh vực kinh tế khác. Các nghệ sĩ, nghệ nhân, những người sáng tạo và nhiều người tham gia khác trong nền kinh tế sáng tạo mới nổi có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Khi bao gồm ảnh hưởng của họ trên các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, ẩm thực, khách sạn, du lịch và nhiều yếu tố quan trọng khác của nền kinh tế Nanaimo, các nền kinh tế sáng tạo là một phần trị giá hàng triệu đô la của nền kinh tế địa phương có tiềm năng tăng trưởng đáng kể và nhanh chóng để tăng thêm việc làm địa phương và cải thiện sự thịnh vượng của chúng ta như một thành phố.

Chất lượng cuộc sống và nơi ở

Văn hóa làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta bằng cách cung cấp sự hưởng thụ và đánh giá cao của tất cả các nỗ lực sáng tạo. Thông qua văn hóa, chúng ta có thể tham gia và học hỏi từ mọi người và nền văn hóa khác. Văn hóa mở mang tâm trí của chúng ta đến một viễn cảnh mới thông qua đối thoại thú vị, thách thức và kích thích suy nghĩ. 

Văn hóa tôn vinh các giá trị đa dạng của chúng ta, giúp tạo ra một cộng đồng luôn luôn chào đón, toàn diện, từ bi, quan tâm và ủng hộ của tất cả các công dân. Nanaimo là một cộng đồng đánh giá và tôn vinh nền văn hóa khác nhau thông qua giáo dục và nghệ thuật. Một thành phố thành công là một thành phố trong đó đáp ứng nhu cầu của tất cả các cư dân và tích cực tìm kiếm để cung cấp một loạt các cơ hội cho mọi lĩnh vực của cộng đồng.
Văn hóa làm tăng kết nối và cộng đồng. Nó tạo ra sức mạnh tổng hợp và lý do để tôn vinh. Nó phản ánh và tôn vinh tất cả các nền văn hóa. Nó hỗ trợ và khuyến khích tất cả những người sáng tạo từ các nghệ sĩ cho đến các chuyên gia sáng tạo làm tăng sự thịnh vượng kinh tế.

Tập trung vào chất lượng của cuộc sống/chất lượng của các sáng kiến về nơi ở sẽ tạo ra một "thành phố mong muốn nơi mọi người muốn sống, tham quan, làm việc, đầu tư và ở lại" (tuyên bố tầm nhìn NEDC).

Mục tiêu:

Làm cho văn hóa là một phần quan trọng của chất lượng cuộc sống và chất lượng của các yếu tố về nơi ở khi lập kế hoạch cho một cộng đồng sôi động, hấp dẫn, có thể sinh sống và bền vững.

Chiến lược:

a. Nuôi dưỡng sức sống văn hóa như là một chất lượng quan trọng của yếu tố cuộc sống và là nền tảng cho việc thu hút và giữ chân các chuyên gia sáng tạo lành nghề và các ngành công nghiệp sáng tạo để xây dựng sự giàu có trong nền kinh tế mới.

b. Hỗ trợ các Kế Hoạch Cộng Đồng Chính Thức trong quy hoạch khu dân cư được kết hợp hỗn hợp với việc sử dụng cộng đồng khu phố và cộng đồng cơ sở, nơi mọi người có thể sống, làm việc, vui chơi và tham gia vào các nền văn hóa - tất cả trong khu phố của mình.

c. Tạo ra một thành phố thẩm mỹ: cổng vào/hành lang/đường phố đẹp (ví dụ cải tiến các Đường Phố Nicol/Đại lộ phía Nam, Đường Brechin, Đại lộ Stewart và đường cao tốc Đảo Nanaimo) thông qua quy hoạch đô thị và kiến trúc truyền cảm hứng sáng tạo.

Hành động:

a. Sử dụng tài sản và các nguồn lực văn hóa để tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo, đặc biệt của cộng đồng và làm việc với Tổng công ty Phát triển Kinh tế Nanaimo để phát triển một chiến dịch “Tự hào về nơi ở”. 

b. Sử dụng chất lượng của các yếu tố cuộc sống, ví dụ như nghệ thuật, văn hóa và di sản như là các công cụ tiếp thị quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế và du lịch Nanaimo.

c. Sử dụng quá trình thiết kế đô thị của thành phố để tạo ra các khu phố và các phân khu với những đặc điểm/ khả năng sinh sống riêng biệt và độc đáo.
 
Kế hoạch phát triển văn hóa của Canada giai đoạn 2014-2020 (Tiếp theo và Hết) - ảnh 2
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: nanaimo-info.com)


Ngành công nghiệp sáng tạo

Chính sức sống văn hóa đã dẫn dắt nền kinh tế vào những thành phố hấp dẫn nhất trên thế giới.  Nanaimo được đặt vào vị thế tốt để gặt hái những lợi ích kinh tế của các nền văn hóa với trụ cột thứ tư của sự bền vững "sức sống văn hóa" trong Kế Hoạch Hợp  Tác Chiến Lược của thành phố.

Tăng trưởng kinh tế hiện nay không chỉ phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên và sản xuất mà ngày càng phụ thuộc vào ý tưởng, kiến thức, sự đổi mới và sáng tạo. Sáng tạo là động lực của nền kinh tế mới. Đổi mới đã vượt qua sản xuất là nguồn chính của sự giàu có trong nền kinh tế đang thay đổi này.

Các thành phố cung cấp một chất lượng cuộc sống cao và chất lượng nơi ở tuyệt vời có thể thành công trong việc thu hút và giữ chân các chuyên gia sáng tạo trong việc mang lại cho họ các ngành công nghiệp sáng tạo, kĩ thuật cao. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở Nanaimo.

Nanaimo có tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch của mình bằng cách tạo cho du khách các trải nghiệm du lịch đáng nhớ. Du khách tận hưởng văn hóa địa phương sôi động, các nghệ sĩ và thợ thủ công, những trải nghiệm tuyệt vời, thực phẩm địa phương, lịch sử, di sản và mua sắm vui vẻ.

Mục tiêu:

Sử dụng quy hoạch văn hóa để thúc đẩy nền kinh tế địa phương tiến tới tăng trưởng kinh tế tốt hơn.

Chiến lược:

a. Phát triển các trung tâm hay vườn ươm sáng tạo (ví dụ, "The Hatchery") bao gồm các không gian làm việc được chia sẻ cho các nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo và/doanh nhân sáng tạo văn hóa mới nổi.

b. Làm việc cộng tác với Tổng công ty Phát triển Kinh tế Nanaimo, Phòng Thương mại Nanaimo, Hiệp hội Công nghệ Đảo Đổi mới và Đại học đảo Vancouver tạo ra các chương trình để giữ lại/thu hút tâm trí trẻ sáng để thúc đẩy Nanaimo là một trung tâm cho sự đổi mới, sáng tạo, công nghệ và du lịch ẩm thực.

c. Sử dụng Nghiên cứu tác động kinh tế của văn hóa và nghệ thuật từ NEDC để thể hiện những tác động của văn hóa đến nền kinh tế Nanaimo.

d. Cung cấp các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp văn hóa, nhà sáng tạo mới nổi trong trung tâm thành phố (sử dụng các Miễn thuế Diện tích Tái phục hồi từ Luật Chính quyền địa phương).

Hành động:

a. Sử dụng công cụ quy hoạch để cung cấp không gian sinh sống và làm việc cho các nghệ sĩ và chuyên gia sáng tạo có trình độ; theo đuổi quan hệ đối tác công-tư cho các studio tồn tại và làm việc được hỗ trợ có lợi cho các nghệ sĩ, chủ sở hữu tài sản và thành phố.

b. Thúc đẩy Nanaimo như một điểm đến du lịch văn hóa bằng cách thúc đẩy di sản văn hóa và tài sản cùng kinh nghiệm độc đáo của chúng ta.

c. Xem xét quy hoạch và các quy định khác của thành phố để xác định các cản trở hoặc ngăn chặn các nghệ sĩ và các chuyên gia sáng tạo trong sản xuất và bán công việc của họ.

Nền kinh tế sáng tạo:

Nền kinh tế sáng tạo bao gồm một loạt các doanh nghiệp và những người làm văn hóa sáng tạo:

• Giáo Dục Và Hướng Dẫn Nghệ Thuật: giáo viên âm nhạc, múa, kịch và nghệ thuật, trường học âm nhạc, múa và trường học diễn xuất.

• Triển lãm và phân phối nghệ thuật: phòng trưng bày nghệ thuật thương mại, nhà buôn bán nghệ thuật và các nhà phân phối nghệ thuật

• Các ngành công nghiệp thương mại sáng tạo: nghệ sĩ chuyên nghiệp, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia, nhà xuất bản, các kiến trúc sư, kỹ sư, thời trang và thiết kế nội thất

• Cơ sở văn hóa: phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện, địa điểm nhà hát, các địa điểm di sản, các studio công cộng.

• Nghệ thuật văn học:  các nhà văn và biên kịch sáng tạo

• Các sự kiện và lễ hội: người điều phối, quản trị các sự kiện, người biểu diễn

• Sản xuất video và phim ảnh

• Tổ chức Di sản (Bao gồm cả viện bảo tàng)

• Nghệ thuật văn học: nhà văn và biên tập viên sáng tạo

• Nghệ thuật biểu diễn: nhạc sĩ, cụm công trình âm nhạc, ban nhạc, dàn nhạc, nhóm hài, các công ty nhà hát, nghệ sĩ, vũ công và biên đạo múa

• Nhà cung cấp dịch vụ và vật liệu: nhà cung cấp nghệ thuật, soạn thảo hình ảnh, các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp nghề, khiêu vũ, hóa trang và các nhà cung cấp sân khấu, các nhà bán lẻ nhạc cụ, âm thanh/dịch vụ video và các nhà cung cấp thiết bị, tư vấn nghệ thuật, đại lý vé và tụ điểm nhạc sống

• Xã hội và các tổ chức: tổ chức văn hóa và các nhóm nghệ thuật giải trí

• Phần mềm/Trò chơi Video

• Ghi âm thanh (bao gồm ghi âm nhạc và phân phối)

• Đồ chơi và trò chơi

• Nghệ thuật Thị giác: họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân gốm, nhiếp ảnh gia và nghệ nhân

Du lịch văn hóa

Du lịch dựa trên nghệ thuật và sự kiện văn hóa, lễ hội, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và các điểm tham quan di sản có tiềm năng có một tác động lớn về kinh tế đối với cộng đồng. Nhiều du khách ngày nay là khách du lịch văn hóa muốn trải nghiệm văn hóa tuyệt vời khi họ đến những nơi đó. Họ đang tìm kiếm một cơ hội để học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau, về lịch sử độc đáo và di sản của một nơi. Ngoài ra còn có một xu hướng cho mọi người ở gần nhà cho kỳ nghỉ của mình và trở thành "khách du lịch trong thành phố của mình".

Mục tiêu:

Tận dụng các tài sản và các nguồn lực văn hóa để làm cho Nanaimo trở thành một nơi hấp dẫn cho những trải nghiệm văn hóa thú vị và độc đáo.

Chiến lược:

a. Phát triển các tua du lịch nghệ thuật, văn hóa và di sản quanh năm cho người dân và du khách.

b. Đối tác với du lịch Nanaimo trong việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Du lịch khu vực và Nanaimo.

Hành động:

a. Khuyến khích và hỗ trợ các sự kiện và lễ hội mới và hồi sinh - đặc biệt là ở bên cạnh hoặc ngoài mùa.

b. Cải thiện cách khám phá để thu hút sự chú ý văn hóa vào trung tâm Khu Vực Nghệ Thuật.

c. Xác định và tôn vinh văn hóa, di sản Quốc Gia Đầu Tiên của chúng ta thông qua các không gian họp công cộng, các sáng kiến chung và sự kiện được chia sẻ; làm việc với SFN để cung cấp các cơ hội giáo dục về di sản, lịch sử và truyền thống của họ.

d. Giới thiệu tài sản và nguồn lực văn hóa, lịch sử và di sản của chúng ta (khai thác than, khai thác gỗ, các khu di sản) ở những nơi tụ họp công cộng, lối đi ven sông và công viên, khu du lịch và ở trung tâm Khu Vực Nghệ Thuật.

e. Tạo cho du khách một trải nghiệm về đường phố và bờ sông thông qua giải trí đường phố.

Sự kiện và lễ hội

Các sự kiện và lễ hội của Nanaimo là một phần quan trọng về cách chúng ta tôn vinh chúng ta là ai, là một thành phố hay một con người. Các lễ hội nên tôn vinh sự đa dạng của chúng ta, giới thiệu tài nguyên văn hóa địa phương và tài năng nghệ thuật cho cả người dân cũng như du khách.

Mục tiêu:

Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức sự kiện và lễ hội cộng tác trong việc cung cấp các sự kiện và lễ hội thú vị, sôi động và kịp thời trong suốt cả năm và nâng cao tiềm năng du lịch của Nanaimo như là một điểm đến sự kiện và lễ hội.

Chiến lược:

Hỗ trợ nhiều hơn cho các sự kiện và lễ hội để cung cấp trải nghiệm thú vị, hấp dẫn hơn.

Hành động:

a. Tăng Qũy Tài trợ các Sự kiện và lễ hội tài hàng năm lên 10%/năm trong vòng 5 năm tới (quỹ cho các sự kiện và lễ hội hiện nay năm 2013 là 27,573 đô la).

b. Xây dựng một chiến lược lễ hội và sự kiện để có thể xem xét các điểm mạnh/điểm yếu của lễ hội hiện có, nơi có thể lấp đầy các khoảng trống và cách các sự kiện/lễ hội được thiết lập có thể duy trì được sự trong lành và tiếp tục có liên quan và thú vị.

c. Khuyến khích và hỗ trợ thực hiện các sự kiện, lễ hội nghệ thuật; quy hoạch một buổi hội thảo kết nối mạng với tất cả các tổ chức âm nhạc và nhà tổ chức sự kiện/lễ hội để nói về cách kết hợp vui chơi giải trí âm nhạc nhiều hơn trong các sự kiện và lễ hội hiện có và mới.

d. Liên kết với các nhà cung cấp lịch sự kiện hiện tại để kết hợp lịch hiện tại vào các cổng văn hóa thông tin.

Du lịch ẩm thực

Thực phẩm và rượu vang địa phương được công nhận một cách rộng rãi gắn liền với nghệ thuật, văn hóa, di sản và giải trí (bao gồm cả các sự kiện và lễ hội). Những người tham gia vào các hoạt động này thường tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực độc đáo của địa phương. Thúc đẩy sự kết hợp của nghệ thuật, giải trí, thực phẩm và rượu vang có thể là một điểm thu hút lớn cho người dân và du khách và là một đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của Nanaimo.

Văn hóa + Ẩm thực = Cơ hội kinh tế

Mục tiêu:

Xây dựng Chiến lược Thực phẩm và Chiến lược Du lịch ẩm thực sẽ làm cho thành phố của chúng ta hấp dẫn bởi sự độc đáo của thức ăn địa phương sạch sẽ và an toàn và những trải nghiệm văn hóa ẩm thực của nó đối với cả người dân và du khách.

Chiến lược:

a. Làm việc với các tổ chức lương thực địa phương, Kế hoạch Cộng đồng, Tổng công ty Phát triển Kinh tế Nanaimo và VIU để thúc đẩy một chiến lược thực phẩm và chiến dịch thúc đẩy liên kết với nghệ thuật địa phương, văn hóa, du lịch, di sản địa phương và các chiến lược trung tâm thành phố.

b. Sử dụng các chiến lược du lịch ẩm thực để tạo hình cho nhân vật và hình ảnh của cộng đồng.

c. Thông qua việc chia sẻ và lễ hội văn hóa, kết hợp thực phẩm trong việc tôn vinh những người đã di cư đến Canada và đã quyết định định cư ở Nanaimo để xây dựng các kết nối và mối quan hệ giao lưu văn hóa.

Hành động:

a. Có ý thức tôn vinh và thúc đẩy nghệ thuật ẩm thực địa phương; khuyến khích làm vườn sân sau, làm vườn cộng đồng, khu vườn trên mái nhà, sản phẩm địa phương, các nhà hàng và các quán cà phê địa phương độc đáo, xe chở thực phẩm, lễ hội thực phẩm, v..v

b. Hỗ trợ Chiến lược thực phẩm Nanaimo đang được phát triển để giúp cho người dân và du khách tiếp cận được với thực phẩm địa phương, bổ dưỡng và phù hợp với văn hóa (Chiến lược thực phẩm Nanaimo).

c. Hỗ trợ sản xuất lương thực và trải nghiệm ẩm thực địa phương (các nhà hàng địa phương độc đáo, quán cà phê, thức ăn và rượu vang sạch của địa phương).

d. Khuyến khích các nhà cung cấp đưa những trải nghiệm ẩm thực và văn hóa vào các chương trình, sự kiện và lễ hội.

e. Tạo thuận lợi và hỗ trợ thị trường của nông dân.

f. Tiếp thị "Nanaimo Bar Trail" cho cả cư dân và du khách (Du lịch Nanaimo, DNBIA, Công viên, khu giải trí và văn hóa và NEDC).

5.3. Kết nối con người, cộng đồng và ý tưởng

Trong tương tác với cộng đồng rộng lớn với cư dân Nanaimo và khu vực, một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là nhận thức và hỗ trợ cho việc cải thiện khả năng kết nối dân cư các khu vực với nhau. Họ định nghĩa điều này theo nhiều cách mang tính vật chất: giao thông, bến cảng, đường giao thông, đường đi bộ và đi xe đạp, các mối liên kết v..v., nhưng có lẽ quan trọng hơn là mối liên kết giữa người dân và các tổ chức. Nanaimo có nhu cầu kết nối giữa các thực thể văn hóa của nó tốt hơn. Chúng ta cần phải kết nối tốt hơn với các trường đại học cùng với các sinh viên và giảng viên.

Chúng ta cần phải phá vỡ những rào cản nhận thức về địa lý bên trong Nanaimo: phía bắc so với nam hoặc bộ phận tạo ra bởi các đường cao tốc. Kết nối sẽ được dẫn dắt bởi người dân, khu phố và cơ hội văn hóa khác nhau, từ thực phẩm địa phương đến nghệ thuật quần chúng đến một trung tâm thành phố mới.

Chúng ta cũng có thể sử dụng nghệ thuật, di sản và văn hóa để tăng cường liên kết dọc theo con đường, đường mòn tự nhiên, các con đường mà xe lăn có thể vào, v..v. Nghệ thuật công cộng có thể kết nối một thành phố. Niềm tự hào trong cộng đồng và một tầm nhìn khu phố được chia sẻ có thể cung cấp các kết nối mạnh mẽ. Kết nối tốt hơn giữa người và nơi ở là rất quan trọng đối với một thành phố có thể sinh sống.

Mục tiêu:

Cải thiện kết nối ở Nanaimo, bao gồm cả kết nối vật lý cho xe ô tô, vận chuyển, xe đạp và người đi bộ và kết nối người dân thông qua sự tham gia, chia sẻ thông tin và tham vấn của cộng đồng đang diễn ra.

Chiến lược:

a. Khuyến khích chế độ luân phiên vận chuyển và kết nối tốt hơn giữa phía bắc và phía nam, bao gồm cả vận chuyển, đi bộ, đi xe đạp và đi xe chung giữa các phân khu và khu vực lân cận, tiện nghi công cộng.

b. Tạo các kết nối tốt hơn giữa Đại học Đảo Vancouver và cốt lõi trung tâm thành phố, khuyến khích việc cung cấp nhà ở cho sinh viên để mang lại năng lượng trẻ trung sôi động hơn đến trung tâm thành phố.

c. Tạo một chương trình cố vấn nơi các chuyên gia có thể kết nối với các cố vấn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và doanh nhân sáng tạo trẻ.

d. Khuyến khích các nghệ sĩ trẻvà sinh viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực sáng tạo ở lại Nanaimo.

Hành động:

a. Đẩy mạnh công viên bên bờ sông, những bãi biển và lối đi cho người dân như là những địa điểm tập hợp, các tài sản văn hóa quan trọng.

b. Cung cấp tư vấn và sự tham gia cộng đồng liên tục; thu hút mọi người đối thoại về văn hóa trên cơ sở liên tục và nhất quán (nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo, tổ chức, doanh nghiệp và khu dân cư văn hóa, công chúng).

c. Làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện cách khảo sát và tiếp cận tài sản văn hóa Nanaimo qua cổng vào, hành lang, bảng chỉ dẫn, lưu lượng giao thông và cải thiện biển hiệu và tiếp cận với Khu Vực Nghệ Thuật.

d. Thực hiện việc mở rộng lối đi bờ sông và làm sinh động không gian công cộng này bằng nghệ thuật, lịch sử, tài sản công cộng.

e. Tăng cường và mở rộng các chương trình Giải Thưởng Văn Hóa Nanaimo để làm cho nó trở thành buổi lễ kỉ niệm văn hóa văn minh nhất của các nghệ sĩ, chuyên gia sáng tạo và những nhà lãnh đạo văn hóa và nghệ thuật.

5.4. Không gian và địa điểm văn hóa

Không gian và địa điểm văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong niềm tự hào về nơi ở trong cộng đồng, giúp thu hút và lưu giữ các người dân ở lại nơi đây. Chất lượng cuộc sống chủ yếu dựa vào các tiện nghi, không gian và địa điểm văn hóa làm cho Nanaimo ngày càng chào đón, xinh đẹp và thú vị. Du khách muốn một nơi mà họ có thể tạo ra, thực hiện, triển lãm, học hỏi, tham gia và được giải trí. Một trong những cách tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống ở Nanaimo là đảm bảo rằng các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa có không gian sống chất lượng, giá cả vừa phải trong đó cung cấp các dịch vụ cho cư dân.

Mục tiêu:

Khuyến khích cộng đồng nói chung đánh giá khoảng không gian và địa điểm văn hóa giàu có như là những tài sản quan trọng chúng ta có thể tận dụng cho sự tăng trưởng kinh tế và để làm cho Nanaimo trở thành một nơi sinh sống hấp dẫn. Đảm bảo rằng chúng ta có khoảng không gian và địa điểm văn hóa bền vững, thú vị, chất lượng cao và giá cả vừa phải.

Chiến lược:

a. Làm việc để đảm bảo không gian hợp lý và bền vững cho các nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa và tối đa hóa không gian công cộng và tư nhân hiện có của cộng đồng dành cho việc sử dụng nghệ thuật/văn hóa, bao gồm các trung tâm cộng đồng, trung tâm hội nghị, công viên, thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, trường học, nhà thờ, các tòa nhà chính phủ khác, các tòa nhà thuộc sở hữu tư nhân, v..v

b. Xác định bổ sung về ưu tiên hoặc tăng cường cho không gian, địa điểm văn hóa và kết hợp chúng vào quá trình quy hoạch văn hóa, Kế Hoạch Tài Chính của thành phố.

c. Hỗ trợ việc mở rộng và nâng cao khu vực văn hóa của trung tâm thành phố vào trung tâm văn hóa sáng tạo của Nanaimo và trung tâm hoạt động văn hóa đó sẽ là một sự pha trộn độc đáo của các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, di sản, thực phẩm địa phương, xã hội, thiết kế và hoạt động kinh doanh.

d. Hỗ trợ đầy đủ và tiếp tục thực hiện Kế hoạch Cộng Đồng về Nghệ thuật Công Cộng năm 2008 để tạo ra các không gian công cộng thú vị, thẩm mỹ hấp dẫn và đáng nhớ.

Hành động:

a. Thực hiện Quy hoạch Cộng đồng về Nghệ thuật công cộng hiện có và cập nhật các kế hoạch kết hợp thực hiện một phần trăm của ngân sách dự án nghệ thuật công cộng cho tất cả các dự án xây dựng dân sự (trên mặt đất).

b. Cung cấp những địa điểm nhỏ có thể tiếp cận được (giá cả phải chăng) cho các nghệ sĩ mới nổi và các chương trình nhỏ.

c. Cải thiện nâng cao bờ sông thông qua việc trình bày về các di sản bổ sung và nghệ thuật công cộng dọc theo lối đi bờ sông và công viên (lịch sử và di sản khai thác than, khai thác gỗ và Quốc Gia Đầu Tiên).

d. Thực hiện không gian và địa điểm văn hóa (mới và cũ) kế hoạch ưu tiên tài sản vốn trong đó vạch ra những ưu tiên trong 5-20 năm tới.

e. Tìm ra các phương pháp sử dụng không gian trống hiện có cho các mục đích văn hóa và nghệ thuật.

f. Xây dựng kế hoạch cho không gian trình diễn ngoài trời được xây dựng và thiết kế cho một mục đích thích hợp (giảng đường ngoài trời) trong Công viên Maffeo Sutton..

g. Thiết lập một quỹ dự trữ nghệ thuật công cộng mới với sự đóng góp hàng năm của thành phố là 100,000 đô la để tài trợ cho nghệ thuật công cộng thường xuyên (trong đó có hỗ trợ của Kế hoạch Nghệ thuật cộng đồng).

h. Tiếp tục hoàn thiện chính sách/hướng dẫn thiết kế đô thị hiện có để khuyến khích các thiết kế kiến trúc sáng tạo hơn,  mạnh bạo hơn cho tất cả các tòa nhà khu vực công và tư nhân; khuyến khích thành phố thực hiện tất cả các dự án xây dựng lớn để trải qua một cuộc đánh giá văn hóa nhằm xác định các cơ hội kết hợp các tính năng sáng tạo và nghệ thuật hay nghệ thuật công cộng vào các dự án ở giai đoạn thiết kế.

i. Xây dựng một chuỗi các tiêu chí và lý do làm thế nào để phân phối các cơ sở văn hóa và nghệ thuật công cộng vào trong mỗi khu vực (khu phố) của thành phố.

5.5. Kế hoạch ưu tiên tài sản văn hóa

Không gian ngoài trời:

• Mở rộng Đường đi bộ Harbourfront và làm sinh động các đường đi bộ bằng các di sản và nghệ thuật công cộng (Ưu tiên Quy hoạch Hợp tác Chiến lược).

• Hỗ trợ các kế hoạch phát triển và làm sống động Diana Krall Plaza.

• Xây dựng kế hoạch xây dựng một không gian biểu diễn ngoài trời mục đích xây dựng (giảng đường ngoài trời) tại Công Viên Maffeo Sutton.

Các cơ sở văn hóa:

• Hỗ trợ Triển lãm Nghệ thuật Nanaimo theo từng giai đoạn phát triển kế hoạch bắt đầu với củng cố hoạt động đến Phố thương mại 150 và kết thúc với việc mở rộng, bao gồm cả triển lãm nghệ thuật "Class A".

• Thông qua quá trình tham vấn, cộng đồng tán thành sự cần thiết cho không gian biểu diễn nhỏ và không gian diễn tập có giá cả vừa phải.

• Kế hoạch Nhà hát Cảng cho việc xây dựng bổ sung không gian biểu diễn nhỏ và không gian diễn tập, mang mục đích xây dựng được hỗ trợ

• Các tùy chọn không gian biểu diễn nhỏ khác cũng được hỗ trợ.

• Một số cuộc thảo luận được tạo ra để xây dựng một trung tâm thể thao và giải trí đa dụng.

 Hồng Nhung lược dịch (Nguồn:nanaimo.ca)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác