Kế hoạch "Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang"

(Cinet) – Ngày 11/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch chi tiết số 4069/KH-BVHTTDL về việc “Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang, năm 2016”.
 
Kế hoạch
Dân tộc Lô Lô. Ảnh: vinaculto

Theo đó, nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chi tiết “Mở 01 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang năm 2016”.

Việc tổ chức lớp học sẽ từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Lô Lô. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang; đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Lô Lô trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Phương thức tổ chức thực hiện: Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.

Lớp học sẽ diễn trong 03 ngày, từ 01/11 đến hết 03/11/2016. Địa điểm tổ chức: Tại Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Lan Phạm
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác