Hải Dương: Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì

(Cinet) - Văn bản số 2256/BVHTTDL-KHTC của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương cho ý kiến thỏa thuận chủ trương Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được công văn số tờ trình số 345/TTr-VHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Sở VHTTDL tỉnh Hải Duơng về việc đê nghị cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh hải Dương.

Sau khi khảo sát hiện trạng di tích nói trên, và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích đình Huê Trì là di tích đã được xếp hạng đi tích cấp quốc gia tại Quyết đỉnh số 15-VH/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1974 của Bộ Văn hóa (nay la Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đây và di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật. Hiện nay di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, việc tu bổ tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là cần thiết. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương về việc tiến hành lập dự án tu bổ tôn tạo di tích đình Huê Trì.

Về nguồn vốn đầu tư: Tại thời điểm hiện nay, Bộ VHTTDL đã và đang hỗ trợ kinh phí từ chương trình  mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn của tỉnh Hải Dương. Do vậy, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hải Duơng báo cáo UBND tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thục hiện dự án. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí khi thỏa thuận nội dung dự án.

Bộ VHTTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương căn cứ vào các ý kiến nêu trên, báo cao UBND tỉnh cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì trình Bộ VHTTDL xem xét thỏa thuận, trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt./.

 

CN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác