Hải Dương với công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hoá

Trong những năm qua, việc quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu văn hoá của nhân dân.

Các di tích danh thắng lần lượt được quy hoạch, tu bổ, tôn tạo, hoàn chỉnh; di sản văn hoá phi vật thể đang từng bước được kiểm kê, phân loại, sưu tầm và khôi phục nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân đối với các di sản văn hoá dân tộc.
Về văn hoá vật thể, công tác xếp hạng di tích là một trong những nhiệm vụ cấp bách luôn được Hải Dương chú trọng nhằm lưu giữ, trùng tu và bảo vệ kịp thời những giá trị văn hoá lịch sử đang đứng trước nguy cơ mai một với thời gian. Đến nay, toàn tỉnh có 142 di tích được xếp hạng quốc gia, 52 di tích xếp hạng cấp tỉnh, trong đó có 16 di tích trọng điểm đã và đang được quy hoạch. Công tác tu bổ đối với các di tích đã xếp hạng được thực hiện chủ yếu thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chủ yếu bằng 2 nguồn kinh phí là ngân sách nhà nước đầu tư cho mục tiêu chống xuống cấp và do nhân dân đóng góp. Với các di tích chưa xếp hạng và các nơi thờ tự, công tác tu bổ tôn tạo chủ yếu được thực hiện bằng nguồn đóng góp của nhân dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ phật tử. Công tác sưu tầm và bảo vệ cổ vật, hiện vật được thực hiện chủ yếu qua công tác khảo cổ học. Hiện nay, Bảo tàng Hải Dương đã và đang lưu giữ được hơn 4000 hiện vật.

Về văn hoá phi vật thể, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị chuyên ngành Trung ương và địa phương tổ chức tổng điều tra di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiên cứu 12 lễ hội tiêu biểu; khôi phục, nâng cấp Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, khôi phục 4 làng nghề truyền thống, sưu tầm 6 loại hình nghệ thuật (hát chèo, ca trù, chầu văn, hát đối, hát ru, hát trống quân) đang được lưu giữ trong nhân dân; lập thư mục 1.500 văn bia và dịch thuật 36 văn bia tiêu biểu; nghiên cứu 100 kiến trúc đình làng cổ.

Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng và truyền dạy nghề truyền thống ngày càng được đẩy mạnh nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống cho các thế hệ mai sau. Do có sự đổi mới về cơ chế chính sách, nhiều làng nghề đã mở rộng được thị trường phát triển trong những năm gần đây như làng nghề mộc Cúc Bồ (Ninh Giang), chạm khắc gỗ Đông Giao (Cẩm Giàng), gốm Chu Đậu (Nam Sách) ...

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác quản lý bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn nhiều hạn chế: Nhiều di sản văn hoá chưa được nhận diện, một số di sản văn hoá đang ngày bị mai một, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu nâng cao và hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân. Trong khi đó, di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh chưa được quy hoạch tổng thể; công tác bảo tồn, phát huy di sản mới chỉ thực hiện trên các dự án nhỏ, thiếu đồng bộ; công tác quy hoạch tiến hành còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tu bổ, chống xuống cấp; việc giao quyền sử dụng đất cho các di tích chưa được thực hiện đồng bộ với công tác lập hồ sơ xếp hạng. Việc bảo vệ và phát huy các loại hình văn hoá phi vật thể chưa có hiệu quả rõ nét, mới chỉ thực hiện bước đầu ở một số lĩnh vực như lễ hội, nghề truyền thống, diễn xướng; việc tôn vinh các nghệ nhân chưa được quan tâm kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế khó khăn còn tồn tại, tỉnh Hải Dương đã đưa ra hệ thống giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, đó là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức về vị trí, vai trò của các giá trị di sản văn hoá đối với mọi người dân, nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc xây dựng và bảo vệ các di sản văn hoá; tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; hoàn thiện hệ thống thiết chế bảo tồn di sản văn hoá, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong việc bảo vệ các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương; xác định rõ lộ trình và cơ cấu nguồn kinh phí để thực hiện việc nâng cấp, bảo tồn các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh, tập trung trước hết vào các công trình mang tính trọng điểm và chống xuống cấp các di sản văn hoá hiện có, đồng thời gắn việc xây dựng, bảo tồn các di sản văn hoá với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. 
Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác