Lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

(Cinet) – Văn bản số 2315/BVHTTDL-KHTC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhằm thỏa thuận chủ trương lập Lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.Đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được tờ trình số 657/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị cho phép lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sau khi khảo sát hiện trạng di tích nói trên, và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản Văn hóa tại công văn số 468/DSVH-DT ngày 15/7/2011, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại Quyết định số 958/QĐ-VH ngày 07/5/1997. Hiện nay di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, việc tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là cần thiết. Do vậy, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tiến hành lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Về nguồn vốn đầu tư: Khi xem xét thỏa thuận nội dung dự án, Bộ VHTTDL sẽ xem xét cân đối hỗ trợ một phần kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo các hạng mục gốc của di tích nói trên. Ngoài ra đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ động có kế hoạch cân đối nguồn vốn của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để phối hợp thực hiện.

Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam căn cứ vào các ý kiến nêu trên giao chủ đầu tư, lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam gửi Bộ VHTTDL xem xét thỏa thuận trước khi ra quyết định phê duyệt dự án.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác