Quyết định số 2952/QĐ-BVHTTDL ngày 29/8: Phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án “Xây dựng Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể…”

(Cinet)- Quyết định số 2952/QĐ-BVHTTDL ngày 29/8 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án “Xây dựng Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Phân viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án “Xây dựng Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Phân viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh” với các nội dung chủ yếu sau:

Điều chỉnh quy mô và yêu cầu về thiết bị tại mục 7, Điều 1 của Quyết định số 4221/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Phân viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh” (sau đây gọi chung là Quyết định số 4221/QĐ-BVHTTDL).

Cụ thể: Giữ nguyên cấu hình thiết bị tại mục 7, Điều 1 của Quyết định số 4221/QĐ-BVHTTDL. Bổ sung hạng mục, cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Phân viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tại số 02 Trần Quý Khoách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đảm bảo các phòng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Điều chỉnh phương thức quản lý dự án. Giữ nguyên tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015. Giữ nguyên các nội dung khác theo đúng Quyết định số 4221/QĐ-BVHTTDL.

Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 4221/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác