Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12: Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(Cinet)- Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12 của Bộ VHTTDL về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ. Ảnh: Internet.Hình chỉ mang tính chất minh hoạ. Ảnh: Internet.

Theo đó, căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn ngày 18/6/2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Thông tư gồm 6 chương, 31 điều quy định về điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; nội dung hồ sơ thiết kế tu bổ di tích, thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi tiến hành lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư cũng nêu rõ, thiết kế tu bổ di tích được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải trình duyệt lại; các nội dung công việc tiếp theo thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ VHTTDL để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác