Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12: Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

(Cinet)- Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28/12 của Bộ VHTTDL Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12: Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - ảnh 1

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Thông tư gồm 3 chương, 10 điều quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của tổ chức, cá nhân (Bên gửi) vào bảo tàng công lập hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bên nhận gửi) để hỗ trợ tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của tài liệu, hiện vật bảo vệ và phát huy giá trị.

Thông tư quy định rõ tiêu chí xác định tài liệu, hiện vật được gửi; Chi phí cho việc gửi, nhận gửi tài liệu, hiện vật; Hồ sơ gửi tài liệu, hiện vật; Thủ tục nhận gửi tài liệu, hiện vật…

Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng Bên gửi, Bên nhận gửi chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác