Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

(Cinet) - Ngày 19/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 - 2014).Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (tên giao dịch tiếng Anh là National Council for Cultural Heritage-NCCH) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hội đồng thực hiện tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ với hai hình thức là tư vấn theo yêu cầu và tư vấn độc lập.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề như phương hướng, chiến lược, các chính sách lớn về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; công nhận bảo vật quốc gia; thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; đề nghị UNESCO đưa di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu và di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới;...

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có nhiệm vụ thẩm định đối với hồ sơ về di sản văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ...

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia bao gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các ủy viên. Nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng là năm năm. Việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng có các nhóm ngành chuyên môn được thành lập phù hợp với chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tham gia các hoạt động của Hội đồng với tư cách cá nhân nhà khoa học, không đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức nơi mình làm việc. Các đề xuất của thành viên Hội đồng phải khách quan và trung thực.

Hội đồng họp thường kỳ sáu tháng một lần. Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp bất thường. Phiên họp Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng.

Về phương thức hoạt động, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ và theo phương thức thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết bằng phiếu kín hoặc biểu quyết  công khai để quyết định những vấn đề đưa ra thảo luận và phải được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt tán thành; đồng thời các ý kiến khác cũng phải được ghi nhận đầy đủ trong biên bản của phiên họp Hội đồng.

Được biết, cũng trong ngày 19/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1570/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 - 2014). Theo đó, GS.TSKH Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là GS.TSKH Vũ Minh Giang và 25 Ủy viên Hội đồng gồm các GS, PGS, TS, KTS, NNC.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác