Văn bản số 2459/BVHTTDL-DSVH ngày 03/7: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(Cinet)- Văn bản số 2459/BVHTTDL-DSVH ngày 03/7 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Bộ VHTTDL nhận được Tờ trình số 59/TTr-VHTTDL ngày 06/6/2013 của Sở VHTTDL Hưng Yên đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà đã được Bộ VHTTDL thoả thuận tại Công văn số 3168/BVHTTDL-KHTC ngày 13/9/2012 trong đó đã thẩm định chuyên môn về quy mô các hạng mục tu bổ, tôn tạo và xây dựng mới trong khu vực di tích theo đúng Luật Di sản Văn hoá, Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010.

Đối với Dự án gửi kèm Tờ trình số 59/TTr-VHTTDL ngày 06/6/2013 của Sở VHTTDL Hưng Yên, Bộ VHTTDL xét thấy đã cơ bản tiếp thu các ý kiến của Bộ VHTTDL tại Công văn số 3168/BVHTTDL-KHTC ngày 13/9/2012. Theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Việc thẩm định các nội dung khác của dự án trình UBND tỉnh phê duyệt là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thẩm định theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý xây dựng và đầu tư.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên biết để giao trách nhiệm cho cơ quan hữu quan tại địa phương tổ chức thẩm định dự án nói trên trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của dự án, Bộ VHTTDL giao cho Cục Di sản văn hoá xem xét.

Trước đó, tại văn bản số 3168/BVHTTDL-KHTC ngày 13/9/2012 về việc thỏa thuận dự án, tu bổ, tôn tạo di tích Triệu Đà huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Bộ VHTTDL đã có ý kiến, cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Đà do Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng AME lập năm 2011 bao gồm các hạn mục: tu bổ Đại bái, Hậu cung, Nghi môn ngoại, Nghi môn nội, Gác chuông, Gác trống, Táp môn, tôn tạo sân vườn, giao thông nội bộ; phục dựng Tả vu, Hữu vu, xây dựng nhà Thủ từ, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

Phần căn cứ pháp lý: Cần lược bỏ những văn bản đã hết hiệu lực, đồng thời bổ sung thêm những căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài chính các quy hoạch có liên quan. Báo cáo về công tác quản lý phát huy giá trị di tích trước và sau khi được tôn tạo, tu bổ. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thống nhất về tên gọi các hạng mục của di tích trong phần thuyết minh và bản vẽ.

Về phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng: Cần nghiên cứu kỹ việc tôn tạo hạng mục ao bán nguyệt (hạng mục số 13) vì trước đây hạng mục này là một phần ao đình. Không xây dựng hạng mục đường dao lát đá rối. Cần đánh giá kỹ về vườn cây hiện có nằm giữa nghi môn nội và nghi môn ngoại, trước khi quyết định chặt bỏ để trồng cỏ ở khu vực này.

Cần bổ sung những căn cứ khoa học cho việc phục dựng hạng mục Trung từ. Bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng và tổng mặt bằng tu bổ tôn tạo có đầy đủ ký hiệu và thông số nhằm định vị các công trình. Bổ sung bản vẽ mặt cắt phản ánh cốt nền của toàn bộ các hạng mục công trình trong khu di tích. Bổ sung các bản vẽ mặt bằng tu bổ của các hạng mục, làm cơ sở để triển khai các bản vẽ mặt cắt. Trong các bản vẽ tu bổ, tôn tạo cần có thuyết minh, bổ sung đánh giá mức độ hư hỏng của các cấu kiện, và đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo, thay thế. Chính sử ký hiệu trong các bản vẽ cho phù hợp. Có chú giải thống nhất về cốt nền giữa bản vẽ hiện trạng và bản vẽ tu bổ tôn tạo. Đối với hạng mục Đại bái và Hậu cung: Cần thuyết minh kỹ hơn về biện pháp thi công hạng mục này, cần đánh giá chi tiết về giá trị mỹ thuật và mức độ hư hỏng của các cấu kiện, đặc biệt là các mảng trạm khắc và dâu tích chỉ định niên đại cũng như việc tu bổ, thay mới các cấu kiện không thể tái sử dụng. Hạng mục Tả vu, hữu vu làm theo kiến trúc thu hồi bít đốc kiểu truyền thống. Bổ sung phương án và bản vẽ phòng chống cháy, phòng chống mối, chiếu sáng và cấp thoát nước cho tổng thể di tích. Làm rõ những căn cứ để xây dựng dự toán, trong đó phân định rõ những nội dung công việc tu bổ, tôn tạo được áp dụng đơn giá đặc thù. Rà soát lại những nội dung công việc như đào móng hạng mục Nghi môn và Táo môn.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp để thực hiện.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác