Văn bản số 3103/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8: Lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(Cinet)- Văn bản số 3103/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8 của Bộ VHTTDL về việc lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Phúc đáp Công văn số 4858/UBND-XV ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho chủ trương lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh để bảo tồn và phát huy giá trị.

Về kinh phí: Hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã và đang đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đình Trung, đền thờ Trần Khát Chân, đền Đồng Cổ, chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, chùa Hoa Long, Nghè Vẹt... Do đó, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án. Trên cơ sở nội dung Dự án được phê duyệt, Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho tu bổ, tôn tạo các hạng mục gốc của di tích trong những năm tiếp theo (sau khi đã hoàn thành dứt điểm việc triển khai thực hiện đối với các Dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được hỗ trợ bằng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa).

Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ VHTTDL về chủ trương lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình làng Phong Cốc thuộc Cụm di tích cách mạng Xuân Minh để UBND tỉnh Thanh Hóa biết, triển khai thực hiện theo quy định.

T.H        

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác