Văn bản số 70/BVHTTDL – DSVH ngày 09/01: Triển khai Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

(Cinet) - Văn bản số 70/BVHTTDL – DSVH ngày 09 tháng 01 về việc Triển khai Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 71/UBND-VX1 ngày 05/01 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Triển khai Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Dự án đã được Bộ VHTTDL thỏa thuận tại Công văn số 1492/BVHTTDL – DSVH ngày 16/5. Thiết kế thi công Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Chu đã được Cục di sản văn hóa thỏa thuận tại Công văn số 643/DSVH-DT ngày 15/10 do đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nguồn vốn đầu tư  trong những năm qua được thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Bộ đã hỗ trợ kinh phí để tu bổ một số di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, do đó đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện Dự án. Bộ VHTTDL cũng sẽ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ hạng mục gốc của di tích đình Đình Chu  trong những năm tiếp theo.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác