Xếp hạng di tích quốc gia Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ xã Đại Điền, xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú (Bến Tre)

(Cinet)-Ngày 14 tháng 4 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1251/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Huỳnh Phủ và Khu mộ xã Đại Điền, xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

Nhà cổ Huỳnh PhủNhà cổ Huỳnh Phủ

Theo đó, Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến tre tại Công văn số 1066/UBND-VHXH  ngày 22 tháng 3  năm 2011 và hồ sơ di tích; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định Xếp hạng di tích quốc gia cho hai di tích nói trên.

Quyết định nêu rõ: Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   
PV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác