Xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

(Cinet) – Quyết định số 2602/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Mộ viếng vọng Tướng Phùng Chí Kiên tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Diễn Yên.Mộ viếng vọng Tướng Phùng Chí Kiên tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Diễn Yên.

Quyết định trên được căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 486/UBND-VX  ngày 28/01/2011 và hồ sơ di tích; đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia gia di tích lịch sử khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác