Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp quản lí và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Bắc Giang: Tăng cường các biện pháp quản lí và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - ảnh 1
Di tích Thành Xương Giang (nguồn: bacgiang.gov.vn)
(Cinet- MTDT)- Ngày 12/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa, đồng thời tăng cường công tác quản lý di tích và nâng cao chất lượng các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Tuyên truyền nâng cao nhận thức để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI), Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan: Các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử- văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch;  Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; kịp thời phê phán các hoạt động tuỳ tiện trong tu bổ, tôn tạo di tích, đưa các hiện vật, đồ thờ không phù hợp vào di tích, xử lý nghiêm minh các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm di tích…
Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích: Kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về di tích, các Ban Quản lý di tích từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong, mỹ tục; Các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích, nhất là các di tích đã được xếp hạng. Chính quyền cấp xã và Ban Quản lý di tích cơ sở phải có các biện pháp tích cực, hiệu quả trong việc bảo vệ di tích, bố trí người có trách nhiệm trông coi di tích, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, cổ vật tại các di tích. Lễ hội được tổ chức ở địa điểm gắn với di tích thì Ban tổ chức lễ hội phải kết hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích cơ sở để bảo vệ di tích, phòng chống cháy nổ, các hoạt động xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”; trong đó Ban quản lý di tích cơ sở, người phụ trách di tích (người trụ trì đền, chùa, nhà thờ…) phải có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích, công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch, phục vụ tốt cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích; Các ngành chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của phápluật các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào kỷ cương nền nếp.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác