Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Số: 101-KH/ĐUK

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - ảnh 1                               
         Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc ỉần thứ XII của Đảng
Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 20-01-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XII của Đảng) và Kế hoạch số 91- KH/ĐUK ngày 09-10-2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tói Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 (sau đây viết tắt là Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối), Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương lớn nêu tại văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đống viên, người lao động trong Đảng bộ Khối và nhân dân đối với Đảng, với chế độ, tạo sự đồng thuận về chính trị, tư tưởng và hành động nhằin tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
2.  Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010-2015), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
3.  Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu; bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể để tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.
4.  Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, những nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2010- 2015. Định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với các văn kiện trình tại đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội XII của Đảng.
II.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN
1.    Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, như sau:
Đợt 1: Từ cuối tháng 02/2015 đến thời điểm kết thúc đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sỏ' (cuối tháng 8/2015), tập trung tuyên truyền:
-         Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập (3/2/1930-3/2/2015) và các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI), Quy chế bầu cử trong Đảng, việc tổ chức đại hội điểm và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp; tiến hành sơ kết các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường và đối mới công tác dân vận của Đảng bộ Khối.
-         Công bố dự thảo văn kiện đại hội các đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối, dự thảo Báo cáo chính trị và một số văn kiện (theo tiến độ) trình Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, làm rõ những quan điểm, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện, tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua.
Tuyên truyền việc tổ chức và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối vào dự thảo các văn kiện. Tuyên truyền về quá trình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền về các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đt 2: Từ đầu tháng 9/2015 đến sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối (cuối tháng 10/2015), tập trung tuyên truyền:
-   Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và việc đóng góp ý kiến của đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, các ban đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ. Tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các ý kiến đóng góp tại Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.
-   Những kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại Ịiội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
-   Biểu dương, khen thưởng cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5; chào mừng 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm và những mong muốn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương trong Khối hướng về Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
-   Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội, các văn kiện trình tại Đại hội, các tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các quyết nghị của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.
-   Tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, về Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất và việc báo cáo Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử tại Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
Đợt 3: Từ đầu tháng 11/2015 đến ngay sau Đại hội XII của Đảng (đầu năm 2016), tập trung tuyên truyền:
-   Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, thông báo nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội và việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; các phong trào thi đua, chưong trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
-   Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới.
-   Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm, mong muốn của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đối với Đại hội XII của Đảng.
-   Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; thông báo nhanh về kết quả Đại hội; việc tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
-   Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.
* Một số khẩu hiệu tuyên truyền
-  Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020!
-  Quyết tâm xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh!
-  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương!
-  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII!
-  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
-  Phát triến kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!
-  Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
-  Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!
-  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
-  Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
-  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
2.  Hình thức, biện pháp tuyên truyền
2.1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các loại báo hình, báo nói, báo điện tử, báo in, cụ thể: mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố các dự thảo các văn kiện, việc đóng góp ý kiến, đưa tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ cấp mình, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, Đại hội XII của Đảng. Mở diên đàn thảo luận, đối thoại với người lao động và các tầng lớp nhân dân.
2.2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong đảng bộ; hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể, các hội nghị thông tin đối ngoại, các cuộc họp báo trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
2.3. Tô chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi tìm hiểu về đại hội các cấp. Tuyên truyền, cổ động trực quan trên panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, và các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức phát hành sách, tài liệu, bản tin, phát hành băng hình tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Tiểu ban tuyên truyền
Tiểu ban tuyên truyền tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Hội đồng thi đua cơ quan Đảng ủy Khối, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, Tiểu ban sun tầm tư liệu truyền thống của Đảng bộ Khối, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối, căn cứ, chức năng, nhiệm vụ của mình để quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
Các thành viên Tiểu ban tuyên truyền đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam... chủ động trao đổi, thống nhất với lãnh đạo cơ quan về kể hoạch tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội XII của Đảng; và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của Đảng bộ để phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khôi xây dựng kê hoạch tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối và Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
2. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối
2.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Ban Tuyên giáo làm nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Tiểu ban tuyên truyền; tham mưu với Tiểu ban tuyên truyền và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch tuyên truyền; phối họp với Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu giúp Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Tham gia với Tiểu ban văn kiện về nội dung tuyên truyền những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối 5 năm qua.
Chủ trì, phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tham gia, phối họp với lãnh đạo các cơ quan Trung ương chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; trực tiếp trao đổi, thống nhất với các đảng ủy (nêu ở khoản 1, mục III Kế hoạch này) để xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng của từng đơn vị (về nội dung, thời lượng, hình thức tuyên truyền).
Phối hợp với các đảng ủy: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo Bảo tàng Tuổi trẻ, Bảo tàng Hồ Chí Minh giúp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống panô, ảnh các hoạt động tiêu biểu về Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 tại phòng tiền sảnh hội trường nơi diễn ra Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối. Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc hay về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối và biểu tượng (lôgô) của Đảng bộ Khối.
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối và Tiểu ban tuyên truyền duyệt phóng sự, phim tài liệu, đĩa tiếng, đĩa hình, thẩm định tư liệu, hiện vật, tài liệu về truyền thống 67 năm (1948-2015) Đảng bộ Khối, nội dung các buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối. Tham mưu lập danh sách đội ngũ phóng viên, biên tập viên mời dự, đưa tin về Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo, liên hệ đăng tin, chụp ảnh, làm phóng sự, phim tài liệu.
2.2.Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp, trọng tâm là văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và văn kiện Đại hội XII của Đảng trong các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên.
Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về đất nước đổi mới và về các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, thanh niên trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp để phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh. Xây dựng kế hoạch phát động và vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội XII của Đảng và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc tham mưu với đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật quần chúng chào mừng Kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015), Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; trên cơ sở đó, lựa chọn một số tiết mục tiêu biểu công diễn chào mừng tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối và tổ chức Đêm giao lưu nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
2.3. Ban Dân vận Đảng ủy Khối
Theo dõi, chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương đối với đại hội đảng bộ các cấp để đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan; chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong các cơ quan Trung ương về dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp.
Hướng dẫn Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Phối hợp, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng.
2.4.Văn phòng Đảng ủy Khối
Tham mưu, phối hợp, chuẩn bị điều kiện để tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội XII của Đảng; đảm bảo kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
Phối hợp tổ chức việc lãnh đạo Đảng ủy Khối trả lời phỏng vấn trước các cơ quan thông tấn, báo chí về Đại hội Đảng bộ Khối; tham mưu thẩm định khen thưởng gương điển hình tiên tiến, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.
2.5. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn điển hình, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.6. Cơ quan ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc thẩm tra, xác minh lựa chọn điển hình, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2.7. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối
Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
3. Các đảng ủy trực thuộc
Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, số 39-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 91, kế hoạch tuyên truyền này của Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; xây dựng kế hoạch, tổ chức tôt công tác tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người lao động về các văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp mình, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng.
Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của người lao động, cán bộ, đảng viên cơ quan trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức họp báo về đại hội cấp mình để định hướng chính trị, tư tưởng và cung cấp thông tin tuyên truyền. Tổ chức phát động và hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
Chỉ đạo treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại cống trụ sở cơ quan mình (trước ngày khai mạc đại hội từ 7 đến 10 ngày); sưu tầm, triển lãm về thành tựu 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cơ quan (phóng sự, ảnh, sản phấm, tài liệu, đĩa hình, đĩa tiếng, sách, hiện vật...); khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; gửi ảnh, các hiện vật sưu tầm, danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng về Tiểu ban tuyên truyền (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 15/9/2015)./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Các ủy viên BCH Đảng bộ Khối;
- Tiểu ban tuyên truyền ĐHĐBK (để thực hiện);
- Các đảng ủy trực thuộc (để thực hiện);
- Các ban, đơn vị ĐUK (để thực hiện);
- Lưu: VP.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Trần Hồng Hà
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác