logo

Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điều kiện cụ thể để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ là gì?

24/11/2019 | 07:42

Theo quy định tại Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ phải có đủ các điều kiện sau:

1. Điều kiện về chức năng hoạt động:

Các tổ chức sau đây được thăm dò, khai quật khảo cổ:

- Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.

- Trường đại học có bộ môn khảo cổ học.

- Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

- Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương.

Tổ chức có chức năng nghiên cứu khảo cổ của Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đối với di sản văn hóa dưới nước, ngoài các điều kiện nêu trên thì các cơ quan, tổ chức tham gia thăm dò, khai quật di sản văn hóa dưới nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân của Việt Nam:

+ Có kinh nghiệm trong hoạt động thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước;

+ Có đội ngũ nhân viên, trang thiết bị và khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu của hoạt động thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước theo quy mô của từng dự án;

+ Có dự án thăm dò, khai quật di sản văn hóa dưới nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác tham gia thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước phải đủ các điều kiện sau:

+ Có chức năng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Có kinh nghiệm trong hoạt động thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước, có uy tín nghề nghiệp trên thế giới trong hoạt động này;

+ Có đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị, năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu và quy mô của hoạt động thăm dò, khai quật đối với từng dự án cụ thể;

+ Có sự chủ trì của cơ quan, tổ chức của Việt Nam đối với từng dự án cụ thể;

+ Được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép tham gia hoạt động thăm dò, khai quật di sản văn hoá dưới nước tại Việt Nam.

2. Điều kiện về người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ:

Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:

- Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;

- Có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;

- Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Điều kiện về giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ:

Các tổ chức có chức năng nghiên cứu khảo cổ chỉ được tiến hành việc thăm dò, khai quật khảo cổ sau khi có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và phải báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn cấp giấy phép khi quật khẩn cấp không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị; trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×