Xóa bỏ lằn ranh “phim nhà nước” và “phim tư nhân”

Xóa bỏ lằn ranh “phim nhà nước” và “phim tư nhân”

(Cinet)- Từ lâu, ở Việt Nam đã không còn sự phân biệt giữa “phim nhà nước” và “phim tư nhân” vì nếu những hãng phim tư nhân có kịch bản tốt và có dự án làm phim phù hợp với tiêu chí đặt hàng của nhà nước đồng thời có những nguồn nhân lực làm phim đạt chất lượng cao nhà nước vẫn đặt hàng toàn bộ hay một phần.