Luật quảng cáo - Câu 24. Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật , nguyên liệu bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y...

Luật quảng cáo - Câu 24. Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật , nguyên liệu bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y phải đảm bảo phù hợp với các tài liệu chuyên ngành nào theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo các nội dung gì khi thể hiện trên
Trả lời:
Tại điều 10 nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đối với các loại hàng hóa đặc biệt nêu trên thì có yêu cầu tương ứng về sự phù hợp theo tài liệu chuyên ngành như sau:
a) Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
b) Nôi dung quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải phù hợp với Giấy phép kiểm dịch thực vật.
c) Nôi dung quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phảo phù hợp với Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm.2. Nội dung quảng cáo các loại hàng hóa nêu tren phải có các nội dung sau:
d)Tên thuốc bảo vệ thực vật , nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y.
e)Tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản.
f)Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chiu trách  hiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác