Luật Quảng Cáo - Câu 26: Diện tích quảng cáo trên báo in là gì? Diện tích quảng cáo trên báo in được quy định như thế nào? Quy định về phụ trương quảng cáo?

Trả lời:
1.Diện tích quảng áo là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in( Khoản 11 Điều 2  Luật Quảng cáo)
2.Theo quy định tại Điều 21 Luật Quảng cáo thì diện tích quảng cáo  không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trù báo, tạp chí chuyên quảng cáo , phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với nội dung khác. Không được quảng cáo trên bìa một tạp chí, trang nhất của báo.
3.Trong trường hợp cơ quan báo chí muốn quảng cáo vượt quá diện tích quảng cáo cho phép trên thì được phép ra phụ trương qungr cáo và phải tthoong báo bằng văng bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước ít nhất 30 ngày tính đến ngày phát hành đầu tiên của phụ trương quảng cáo. Quy  định về nội dung , hình thức của phụ trương quảng cáo như sau:
a)Phụ trương quảng cáo của báo phải đánh  giá riêng, có cùng khuôn khổ, phát hành kèm theo số trang báo chính.
b)Trên trang một của phụ trương quảng cáo phải có ghi  rõ tên tờ báo, tên, địa chỉ cửa cơ quan báo chí và dòng chữ “ Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán” 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác