Luật Quảng cáo - Câu hỏi 2. Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo?

Câu hỏi 2. Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 5 Luật Quảng cáo thì cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo là Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, Chính phủ thống nhất 6 quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác