Luật quảng cáo - Câu hỏi 23. Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo thì nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy phép hoạt động khám bênh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành ngheefkhams bệnh chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh chữa bệnh và đảm bảo các nội dung sau:
a)Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cáp phép hoạt động.
b)Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác