Luật quảng cáo - Câu hỏi 25: Nội dung quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp lật?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo thì nôi jdung quảng cáo phân bón , chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi phải phù hợp với Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng sản phẩm và có các nôi dung sau:
a)Tên phân bón , chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trông , giống vật nuôi.
 b)Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến.
 c)Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chiu trachsn hiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác