Luật Quảng cáo - Câu hỏi 32: Điều kiện và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt nam được quy định nhưu thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 15 nghị định 181/3012/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quảng cáo thi điều kiện và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt nam được quy định như sau:
  1. Điều kiện:
  1. Phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt nam.
  2. Được chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam ký hợp đồng làm đối  tác thực hiện dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt nam.
  1. Trách nhiệm:
  1. Chiu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo thực hiện dịch vụ quảng cáo.
  2. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quảng cáo, khai thác quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi đáp ứng các quy định pháp luật của Việt Nam về quản lý , cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
  3. Gửi báo cáo  định kỳ 6 tháng/lần về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch quy định hoặc bó cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác